NRK Meny
Normal

Yrkesfiskere mener fritidsfiskerne må halvere antall hummerteiner for å redde bestanden

I dag kan fritidsfiskere benytte 10 teiner pr. person. – Antallet må halveres for å sikre hummerbestanden, skriver Fiskerlaget Sør i en høringsuttalelse til Fiskeridirektoratet.

Alf Ring Kleiven

Forsker Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet har slått alarm om en sviktende hummerbestand. Yrkesfiskere mener dette bør få konsekvenser for fritidsfiskere.

Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

Alf Ring Kleiven

Forsker Alf Ring Kleiven, Havforskningsinstituttet, Flødevigen.

Foto: Leif Dalen / NRK

Hummerbestanden kan være ned mot halvparten av det forskerne har trodd tidligere. Fiskeridirektoratet foreslår betydelig strengere regler fra i høst.

– Hummerbestanden i dag er enda svakere enn den var før de nye reglene kom i 2008, sier forsker Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen.

– Stadig flere fritidsfiskere fisker hummer, og redskapene blir mer effektive.

Kleiven har etterlyst tiltak for å redde hummerbestanden, og er fornøyd med at Fiskeridirektoratet nå har kommer med en forslagsliste som er sendt ut på høring.

Men Fiskerlaget Sør ønsker mer omfattende begrensninger for fritidsfisket.

– Den store veksten i fisket skapes av fritidsfiskere, og derfor bør reguleringstiltak rettes mot fritidsfiskere, sier daglig leder, Erlend Grimstad.

Dette er Fiskeridirektoratets forslag:

 • En obligatorisk påmeldingsordning for alle som skal fiske etter hummer, og påbud om å merke redskaper med deltakernummer. Dette kan gjennomføres fra og med hummersesongen 2017.
 • Fortsatt bistand til kommuner som ønsker å innføre bevaringsområder for hummer.
 • Forbud mot å fiske med garn i fritidsfisket i Skagerrak på grunnere vann enn 25 meter i juni og juli.
 • Fiskeridirektoratet er positiv til maksimumsmål for hummer, men ønsker innspill på hvilke(n) størrelsesgrense (r) som i så fall bør fastsettes.
 • Krav om hummerteiner med biologisk nedbrytbar tråd for å unngå «spøkelsesfiske».
 • Opphevelse av dybdekrav for redskaper som settes til fangst av krabbe på Skagerrak-kysten.
 • Minstemål på hummer skal kun måles ved totallengde (ikke ryggskjoldlengde).
 • Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember på kyststrekningen svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane.
 • Plikt til å røkte hummerteiner minst én gang per uke.
 • Oppheving av forbud mot å sette/trekke teiner på søndager i perioden fra oktober – desember fra svenskegrensen til og med Vest-Agder.

I tillegg ber direktoratet om innspill på forvaltningsmål, kvotebegrensning, strengere teinebegrensning og kortere fisketid.

Hummerfiske

Fiskeridirektoratet ber om innspill på om forvaltningsmålet for hummer bør endres.

Foto: Erik Wiig Andersen/NRK

Fritidsfiskere tar mest

En studie fra Sørlandet i 2008 viste at fritidsfiskerne sto for 65 % av totale landinger.

I Østfold og Vestfold er det beregnet at fritidsfiskere stod for 73 % av landingene i 2010.

Hummerfiske

Bjørn Andersen trekker hummerteine utenfor Flekkerøy. (Arkiv).

Foto: Håkon Eliassen / NRK
Espen Søilen

Espen Søilen er generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Foto: Per Ingvar Rognes / NRK
Tom Solli

Tom Sollie er leder av Norges Fritids- og Småfiskerforbund.

Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Fisket etter hummer har liten kommersiell betydning.

Fiskerlaget Sør ønsker at hummerfisket igjen kan bli et viktig fiskeri på Sørlandet, både kulturelt og økonomisk.

– Men vi er usikre på om forslagene er tilstrekkelige. Fiskeridirektoratet foreslår ikke noen øvre grense på antall påmeldte i fritidsfiske og heller ingen reduksjon i antall redskap, skriver daglig leder, Erlend Grimsrud.

– Særlig forslaget om påmelding av deltagere og skjerpede krav til merking av redskap vil gjøre det mye enklere å få oversikt over det dominerende fritidsfisket, og samtidig gjøre kontroll av fiskeriet mer effektivt, skriver Fiskerlaget Sør.

Yrkesfiskerne mener også at det er en sammenheng mellom økende krabbebestand og synkende hummerbestand, og savner vurderinger av dette.

Positiv til reguleringer

Generalsekretær Espen Søilen i Norges Jeger- og Fiskerforbund sier forbundet er positivt til at hummerfisket reguleres, men har ikke drøftet detaljene i forslaget fra direktoratet.

Leder av Norges Fritids- og Småfiskerforbund, Tom Sollie, sier at organisasjonen tidligere har foreslått at det bør brukes nedbrytbar tråd i teinene – såkalt «råtnetråd».

Teiner av syntetisk materiale kan drive «spøkelsesfiske» betydelig lengre enn treteiner hvis de går tapt.

– Et skritt i riktig retning

Fredrik Myhre, Fiskeri, og havmiljørådgiver WWF, Verdens naturfond

Fredrik Myhre er rådgiver i WWF på fiskeri og havmiljø.

Foto: Ivan Tostrup copyright
Illustrasjonsfoto: Vil ikke støtte hummeroppdrett.

Denne krabaten skal få sterkere vern.

Foto: Nævra, Arne / Nævra, Arne

Fredrik Myhre, rådgiver på fiskeri og havmiljø i WWF – Verdens naturfond – sier organisasjonen har vært pådriver for å få strengere regulering av hummerfisket.

– Jeg vil spesielt trekke fram fire punkter vi synes er viktige:

 • Registreringsplikten for alle som skal fiske hummer for å få oversikt over omfanget av fisket
 • Maksimalgrense på 32 cm slik at flere store rognhummere kan overleve. De store er nemlig viktigst for bestanden
 • Økt støtte til kommuner som ønsker å innføre bevaringsområder
 • Garnrestriksjonene i juni/juli som også vil være positivt for den truede kysttorskebestanden.

WWF kunne godt tenke seg et enda bedre vern av hummeren, men ser på forslaget fra Fiskeridirektoratet som et skritt i riktig retning, sier Myhre.

Fiskeridirektoratet har satt høringsfristen til 7. juli.

Hummeren er en svært gammel skapning, men trenger vern.

Hummeren er en eldgammel skapning som nå trenger vern! Se "Redd hummeren", Ut i naturen, NRK Sørlandet 1997.