Ber kristiansandspolitikerne om å si nei til reservasjonsrett

– Alle fastleger bør kunne tilby alle allmennlegetjenester. Det mener rådmannen i Kristiansand. Han ber politikerne si nei til reservasjonsretten, og mener også at spørsmål om reservasjonsrett bør overlates til Stortinget.

Tor Sommerseth

Rådmann i Kristiansand, Tor Sommerseth, mener Stortinget bør sikre like rettigheter for kvinner i hele landet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Helse- og sosialstyret skal behandle spørsmålet i sitt møte 25. februar. Saken skal deretter til bystyret.

Ordfører Arvid Grundekjøn har tidligere gitt uttrykk for at han støtter legers rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Nå ber altså rådmann Tor Sommerseth politikerne om å innta motsatt standpunkt.

Ingen har reservasjonsrett i dag

Bakgrunn for saken er at det i regjeringsplattformen ble inngått en avtale med Kristelig Folkeparti om å formalisere og sikre fastlegers rett til å reservere seg mot virksomhet som strider mot deres samvittighet og som handler om liv og død.

I saken som nå er på høring, er dette avgrenset til å gjelde henvisning til abort, men vil også omfatte aktiv dødshjelp dersom dette i fremtiden skulle bli aktuelt.

– I dag har ikke fastleger rett til å reservere seg mot noen form for fastlegearbeid. Alle som arbeider som fastlege i dag, har gått inn i yrket uten en slik rettighet, skriver rådmann Tor Sommerseth.

– Prinsipielt er en slik endring betenkelig og kan bidra til å uthule det universelle samfunnsoppdraget som fastlegene har. I dette tilfellet er det de abortsøkende kvinnene som får avgrenset sine rettigheter etter abortloven, skriver Sommerseth.

– Hensynet til kvinnen bør veie tyngst

– En ser at dette er konfliktfylt for enkelte leger, men hensynet til kvinner i en sårbar livssituasjon må veie tyngst, skriver rådmannen.

Han advarer også mot at spørsmålet om reservasjonsrett skal diskuteres og avgjøres av hvert enkelt kommunestyre.

– Bør avgjøres av Stortinget

– Dersom det åpnes for at enkelte fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, er det ikke riktig å overlate dette til den enkelte kommune, skriver rådmannen.

– En såpass alvorlig og prinsipiell sak bør avgjøres av Stortinget for å sikre like rettigheter for kvinner i hele landet uansett hvilken kommune de bor eller oppholder seg i, skriver rådmann Tor Sommerseth i sin innstilling til politikerne i Kristiansand.