NRK Meny
Normal

– Barnevernet må forhindre nye overgrep

Senter mot seksuelle overgrep (SMSO) mener Lister barnevern har ansvar for å beskytte samfunnet mot overgripere mer enn de gjør i dag.

barn

Politiet på Agder og Senter mot seksuelle overgrep stiller seg spørrende til Lister barnevern sine argumenter mot å anmelde vold og overgrep mot barn.

– Det aktuelle barnet kan flyttes til beredskapshjem, men samfunnet for øvrig blir ikke beskyttet mot flere overgrep, sier daglig leder hos Senter mot seksuelle overgrep Agder, Margareth Bjørtvedt.

Onsdag fortalte NRK at politiet i Agder har sendt brev til Lister barnevern hvor de stiller spørsmål ved hvorfor så få saker med mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn er anmeldt.

I hele fjor ble det gjennomført 273 avhør i Agder med barn som skal ha opplevd eller vært vitne til vold og seksuelle overgrep. I mai i år var det så langt i 2016 registrert fire straffesaker i Lister.

Vårt hovedfokus er å hjelpe barnet i familien, og vi jobber for at barnet skal være i familien.

Bodil Glomsheller, barnevernet i Lister,

Skal verne alle barn

Bjortved

– Barn kan føle at de ikke blir tatt på alvor uten anmeldelse, sier Margareth Bjørtvedt i SMSO Agder.

Foto: Nyhetsspiller

Senter mot seksuelle overgrep Agder stusser på det lave antallet.

– Barnevernets viktigste jobb er å forhindre at barn utsettes for nye overgrep. Dersom de mistenker seksuelle overgrep, bør de melde fra til politiet, sier Bjørtvedt.

Leder av Lister barnevern, Bodil Glomsheller, sa til NRK onsdag at det ikke er automatikk i at vold- og overgrepssaker anmeldes. Hun mener barnevernet ikke kan opptre som mini-politi og lete etter det som kan straffes.

Jeg er ikke kjent med denne måten å jobbe på fra andre barnevern.

Margareth Bjørtvedt, Senter mot seksuelle overgrep

Men hun tar kritikken fra SMSO og politiet på alvor;

Bodil Glomsheller

Leder av barnevernet i Lister, Bodil Glomsheller sier at de først og fremst ønsker å hjelpe innad i familien.

Foto: Privat

– Jeg tar kritikken til etterretning, og vil gjennomgå alle bekymringsmeldinger som omhandler vold og overgrep i aktuell tidsperiode. Jeg vil deretter ta kontakt med politiet for å drøfte saken videre

Samtidig understreker Glomsheller at de har rutine på at bekymringsmeldinger om seksuelle overgrep diskuteres anonymt med politiet.

– I noen tilfeller kommer politiet med råd før det tas stilling til anmeldelse. Vi følger alltid SO-teamets råd og lager felles plan for oppfølging av saken.

Ved mistanke om psykisk og fysisk vold diskuteres saken ofte anonymt med lokalt politi.

– Råd om anmeldelse oppleves ofte som uklare, men alvorlige bekymringsmeldinger blir anmeldt. Vi har bedt om å få felles kontaktperson slik vi har med SO-teamet, sier Glomsheller.

Gjerningspersonen får makten

Ingrid Thorsen, fagansvarlig politiadvokat for tilrettelagte avhør i Agder politidistrikt reagerer.

– Vi stiller oss uforstående til at barnevernet i Lister mener det som regel er til barnets beste å ikke melde opplysninger om fysisk og psykisk vold og overgrep mot barn til politiet.

Ingrid Thorsen

– Fysisk og psykisk vold og seksuelle overgrep mot barn er straffbare handlinger som bør etterforskes av politiet, sier Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt.

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Thorsen mener politiet har best kunnskap til å avdekke vold og overgrep, og at saker bør anmeldes.

– Barn underkommuniserer og forteller ofte ikke hva som har skjedd før de kommer i avhør, sier Thorsen.

Hun minner om at vold mot barn – psykisk og fysisk – er straffbare handlinger, og at politi og barnevern i bunn har et felles mål:

– Det er samfunnets plikt å avdekke vold og overgrep mot barn, og hindre nye krenkelser.

Bodil Glomsheller sier hovedfokuset alltid er å hjelpe barnet og at det er nulltoleranse for vold.

– Vi har saker som er så alvorlige at det nødvendiggjør akuttvedtak eller omsorgsovertakelse. Selv i de sakene vi har plikt til å følge barnets og familiens utvikling og vurdere om det kan være aktuelt med tiltak for en eventuell tilbakeføring.

Rettssikkerheten til den mistenkte blir best ivaretatt gjennom en politietterforskning fordi barnevernet ikke er utrustet eller innrettet for å kunne gå inn i saken på samme måte som politiet.

Ingrid Thorsen, Agder politidistrikt