81 år gammel melkebonde kjemper for videre drift

81 år gamle Kaspar Stordrange har drevet familiegården utenfor Flekkefjord i over 25 år. Men nå kan utbygging av ny E39 mellom Kristiansand og Sandnes tvinge ham til å legge ned driften.

Bonden Kaspar Stordrange jobber på gården med dyra og i siloen. Han leverer melk til melkebilen. Han viser hvor nye E39 kanskje skal ligge.

– Vi må ha litt musikk, både dyrene og jeg liker det.

Klokka er litt over seks om morgenen, og Sputniks "Skilles Johanne" ljomer mellom veggene inne i fjøset på Stordrange. Kaspar Stordrange er blitt 81 år gammel, men alderen hindrer ham ikke i å gjøre det han liker aller best – å stelle de ti melkekyrne.

Kaspar er født og oppvokst på familiegården Stordrange utenfor Flekkefjord, men det var først på midten av 1980-tallet at han begynte som melkebonde.

I dag har han ti melkekyr, seks sauer, høner og en katt på gården.

Kaspar Stordrange

Kaspar Stordrange kjemper for å beholde familiegården.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Trues av ny E39

Men det er noe som truer gårdsidyllen her på Stordrange utenfor Flekkefjord. I et av forslagene til ny E39 mellom Kristiansand og Sandnes legges veien rett over jordet til Kaspar.

– Det jeg er mest redd for er denne veien. En firefelts motorvei vil ta hele jordet, og da er det ingenting igjen. Da må jeg legge ned driften.

Nedbygging av matjord

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2015 ble omdisponert 12 600 dekar dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk. Dette er en økning fra 2014 etter flere år med nedadgående trend.

Av de 12 600 dekarene er ca. 60 % omdisponert til boligformål, industri, og annen bebyggelse. 19 % er omdisponert til trafikkområde.

Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag

Brita Skallerud i Norges Bondelag er bekymret over at stadig mer matjord blir omdisponert til andre formål.

Foto: Norges Bondelag / Privat

– Det finnes dessverre altfor mange eksempler på bønder som må gi opp driften på grunn av bolig- og veiutbygging, sier Brita Skallerud, som er nestleder i Norges Bondelag.

Vi har bare 3 % matjord i Norge, og Bondelaget mener derfor det er viktig at jorden får et sterkere vern.

Det er ofte billigere å legge veiene over det som har vært dyrka mark, og Bondelaget er bekymret over den utviklingen som har vært de siste årene.

– Matjorda er en ikke-fornybar ressurs, og den er viktig med tanke på beredskap, sier Skallerud.

Fredet fugl og steingjerde

Kaspar Stordrange har flere gode argumenter for at veien ikke bør ligge her. Den sterkt utrydningstruede uglearten Hubro hekker i området, og det er stadig små steinras fra fjellet på bortsiden av jordet. I tillegg er det lange steingjerdet som strekker seg over tomta, fredet.

– Hvis det kommer en firefelts vei her, så vil alt forsvinne. Både gjerdet, hus og låve, sier han og kikker utover eiendommen.

Veisaken ligger nå hos departementet, og Kaspar kan ikke annet enn å håpe at gården blir spart.

For selv om Kaspar er 81 år, har han ingen planer om å gi seg som bonde.

Kaspar Stordrange kan miste gården

En av de foreslåtte traseene til ny E39 vil gå rett over dette jordet til Kaspar Stordrange.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK