NRK Meny
Normal

Vil legge ned gynekologien i Lærdal og på Eid

Kvinner i Sogn og Nordfjord mister det lokale tilbodet når gynekologisk poliklinikk i Lærdal og på Nordfjordeid blir kutta.

Kollage sjukehus

KUTT: Ein overlege sluttar. Då blir det for få ressursar til å halde fram dei ambulerande gynekologiske poliklinikkane i Lærdal og Eid, ifølge direktør i Helse Førde.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Grunnen til nedlegginga er at Helse Førde mister ein overlege i gynekologi i 2018, og at det ikkje finst planar om å erstatte vedkommande ut budsjettåret.

– Det ser ut til at vi mister ein av dei gynekologiske overlegane våre i løpet av 2018, og vi har ingen på plass til å overta. Færre overlegar betyr at vi må kutte dagane med gynekologi ved lokalsjukehusa i Lærdal og på Eid.

Det seier direktør for kirurgisk klinikk i Helse Førde, Trine Hunskår Vingsnes, til NRK.

Helse Førde må kutte 50 millionar kroner neste år, mellom anna for å få råd til utbygginga ved Førde sentralsjukehus. Måndag åtvara ordførarane i Lærdal og Eid om at utbygginga i Førde ikkje må gå på kostnad av lokalsjukehusa.

Vingsnes vedgår at stillinga som blir ledig vil utgjere eit innsparingstiltak i 2018.

– Målet er at tilbodet skal tilbake, men vi veit ikkje når, seier Vingsnes.

– Ubestemt tid

Helse Førde har hatt ei ambulerande gynekologiordning i fleire år. Slik har lokalsjukehusa i Lærdal og Eid hatt gynekologisk poliklinikk cirka to dagar, ti gongar i året, på begge sjukehusa.

– Dette har vore ei god ordning for kvinnene lokalt i Sogn og Nordfjord, seier Vingsnes.

Trine Vingsnes

MELLOMBELS: – Vi har ikkje foreslått å trekke inn stillinga, seier direktør for kirurgisk klinikk i Helse Førde, Trine Hunskår Vingsnes

Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

No må desse belage seg på lengre køyretur til Førde. Men generelt må kanskje alle kvinner i Sogn og Fjordane vente lenger på time hjå gynekologen neste år, sidan overlegen sluttar.

– Dette går også ut over kapasiteten ved sentralsjukehuset, sidan overlegen som sluttar arbeider mest i Førde. Samla sett vil kapasiteten i kvinneklinikken altså gå ned utpå året, seier Vingsnes.

– Kor lenge vil situasjonen vare?

– Det veit vi ikkje. Dette må her og no sjåast på som eit tap av tilbodet på ubestemt tid, seier Vingsnes.

Meiner det er forsvarleg

Direktøren meiner det er forsvarleg å redusere tilbodet.

– Men ikkje ønskeleg, mellom anna på grunn av at ventelista då aukar, seier Vingsnes.

Det er ikkje heilt avklart når legen sluttar i 2018, eller når stillinga blir lyst ut.

– Det kjem an på drifta, på ventelista og på heilskapen i helseføretaket. Ut frå den økonomiske situasjonen planlegg vi ikkje å leige inn vikar, men vil klare oss med noko lågare kapasitet, seier Vingsnes.

Direktøren understrekar at fødepoliklinikk med jordmor, god start-tilbodet og følgetenesta som dei driv saman med kommunane, held fram som før.

Styret i Helse Førde skal handsame budsjettet for 2018 førstkommande fredag.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.