NRK Meny
Normal

Vil ikkje ha trafikkauke utan strengare krav

Styret i Nærøyfjorden Verdsarvpark meiner det blir fullstendig feil å auke trafikken på fjorden utan å samstundes stille krav. Krav dei meiner burde vere strengare enn i dag.

Nærøyfjorden - Fjord Norge

USEMJE: Det er ulike syn på korleis ein skal handtere den aukande trafikken på Nærøyfjorden.

Foto: Katrin Moe

Frå sommaren aukar truleg trafikken på Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden.

To selskap har søkt om å få utvide rutene sine, og fylkesadministrasjonen rår politikarane til å seie ja.

Nestleiar Leif Inge Underdal i Nærøyfjorden Verdsarvpark

KRITISK: Nestleiar i Nærøyfjorden Verdsarvpark, Leif Inge Underdal.

Foto: Birger Meland / NRK

– Vi synest lite om at det er fritt fram i høve til trafikkauke. Det verkar som at samferdselsutvalet og direktøren for samferdsle ikkje har stilt krav i det heile, seier nestleiar i Nærøyfjorden Verdsarvpark, Leif Inge Underdal.

Meiner fjorden mister eksklusiviteten

Ordførar i Aurland og leiar i Samferdsleutvalet, Noralv Distad, har på si side sagt at han meiner det er forsvarleg å auke trafikknivået, sjølv om forureining og larm har uroa fleire.

– Vi må kunne forvalte området på ein måte som gjer at ein kan behalde høg trafikk, og som tek vare på miljøomsyn. Eg meiner vi i augneblinken kan leve med høg trafikk, men det er ting vi må vere merksame på heile vegen.

Men Underdal meiner det ukritisk vert tillate trafikkauke.

– Viss ein ikkje stiller krav til volum, altså trafikkstorleiken, og miljøet, så vil ein ikkje klare å halde på eksklusiviteten som ligg i fjordproduktet, som også ligg til grunn for verdsarvstatusen. Då får ein ikkje ut næringspotensialet, som eg vil påstå, ligg der.

Vore fokus i lang tid

Noralv Distad Høgre fylkestinget

FORSVARLEG: Noralv Distad (H) er både ordførar i Aurland og leiar i Samferdsleutvalet.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

I oktober arrangerte Nærøyfjorden Verdsarvpark dialogkonferanse i Flåm der fokus var på miljøtiltak. I ettertid hadde Nærøyfjorden Verdsarvpark møte saman med Vestnorsk fjordlandskap, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Miljødirektoratet.

Ifølgje Underdal var det her semje om å sjå på både korttidstiltak i høve til noverande regelverk og å sjå på mogleg tilpassing av regelverket på lengre sikt.

Han meiner dagens regelverk gir rom for strengare krav enn det som blir utøvd.

– Når eg seier det skal forvaltast strengare, så er det ikkje for å redusere næringsaktiviteten, men for å få meir næringsmessig, lokal verdiskaping og i større grad stimulere busetnaden i området. Ein av dei viktigaste kvalitetane er nettopp at det bur folk her, seier han til NRK.

– Kan ikkje stille krav som på anbodsruter

Fylkesdirektøren stiller seg på si side undrande til kritikken frå Undredal.

Velaug Veum

UNDRANDE: Fylkesdirektør for samferdsle, Velaug Veum.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

– Alle rutene på Nærøyfjorden er kommersielle. Fylkeskommunen kan ikkje stille krav til fartøy slik vi kan gjere i ein anbodskonkurranse. For rutene på Nærøyfjorden er vår oppgåve å stille krav om at fartøya skal tilfredsstille gjeldande lover, opplyser samferdsledirektør Velaug Mo Veum i ein e-post til NRK.

Ho viser til at fartøyet som blir nytta i rutedrift til ei kvar tid skal fylle gjeldande vilkår stilt av Sjøfartsdirektoratet. Det er dei som har kontrollmynde.

– Stiller miljøkrav

– I anboda våre stiller vi miljøkrav. Til dømes stilte vi miljøkrav til ekspressbåten Flåm–Bergen som reduserte drivstoffbruken monaleg, skriv Veum og legg til at krava må vere heimla i eit lovgrunnlag.

Fylkeskommunen har innhenta uttale frå Aurland Hamnevesen KF i høve til kaiplass for fleire avgangar. Dei har ikkje noko å utsetja på auken i tal avgangar, bortsett frå tilpassing av ilandsetjing kl. 20.30.

– Vi kjenner ikkje til kva grunnlag styret i verdsarvparken har for å slå alarm. Her bør vel fagfolk gjere vurderingar om kva nivå eventuelle miljøutfordringar er på, skriv Veum.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast