Vil ha omklassifisert fylkesvegar

Sogn og Fjordane Høgre ber regjeringa om å omklassifisere kystvegen Ålesund-Bergen og fylkesveg 60 Hornindal-Møre til riksvegar. Dei peikar på at dette er fylkeskryssande vegar i område med stor næringsaktivitet og stort næringspotensial. Dei meiner dermed at vegane oppfyller dei krava som er sette for at fylkesvegar skal bli riksvegar.