NRK Meny

Vil ha fleire arbeidsplassar

Nordfjordrådet krev at regjeringa og Stortinget legg langt fleire statlege arbeidsplassar enn i dag, til Nordfjord. Det går fram av eit utkast til fråsegn frå rådet. Nordfjordrådet meiner det er eit rimeleg mål at talet på statlege arbeidsplassar i regionen blir auka frå 200 til om lag 750. Nordfjordrådet krev at Sogn og Fjordane fylkeskommune også stiller seg bak eit slikt krav. I brevet skriv dei at Nordfjord er grovt underrepresentert når det gjeld statlege arbeidsplassar og kompetansemiljø.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.