Utlendingar i 30 prosent av uhella

Utanlandske sjåførar var involverte i 30 prosent av uhella og ulukkene i trafikken i Sogn og Fjordane i juli, viser tal frå politiet. Politiet registrerte 39 uhell og 25 ulukker, til saman 64 hendingar. I 19 av desse var det involvert anten utanlandsregistrerte køyretøy eller leigebilar med utanlandske sjåførar.