NRK Meny

Uforsvarleg helsehjelp

Fylkesmannen meiner ein pasient i Helse Førde ikkje fekk forsvarleg helsehjelp. Pasienten hadde eit komplisert sjukdomsbilete med både psykisk og kroppsleg liding. Pårørande til pasienten klaga på dårleg samhandling og for tidlege utskrivingar frå sjukehuset. Dei får no medhald hjå fylkeslegen, som blant anna syner til eit tilfelle der pasienten ikkje var ferdig behandla ved utskriving, og måtte innleggast på nytt under eit døgn seinare.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.