NRK Meny
Normal

To mot éin i ny stridssak i politiet

Desse tre regionlensmennene i Sogn og Fjordane er splitta internt i synet på om politiet i fylket bør delast i éin eller tre regionar.

Arne Johannessen, Dag Fiske, Tormod Hvattum

TRE – ÉIN – TRE: – Blir Sogn og Fjordane éin politiregion, kan me tapa kampen mot Bergen om folk og pengar, seier regionlensmann Arne Johannessen i Sogn (t.v.) og får støtte frå kollega i Nordfjord, Tormod Hvattum (t.h.), medan regionlensmann Dag Fiske (midten) i Sunnfjord meiner éin region vil gi best polititenester.

– Dette handlar mellom anna om kor mange som skal sitja rundt bordet til politimeisteren. Der er det viktig å ha politileiarar utanfor Bergen by, for å få inn eit breiare perspektiv, seier regionlensmann Arne Johannessen i Sogn.

I skuggen av alle lensmannskontora som skal leggjast ned, siglar det opp ein annan strid om organiseringa av politiet, nemleg kor mange regionar ordensmakta i Hordaland og Sogn og Fjordane skal delast inn i.

Politimeister Kaare Songstad i Vest politidistrikt skubba fredag denne avgjerda føre seg – då han sende sitt forslag til ny lensmannsstruktur ut på høyring.

Framleis er to alternative organiseringar aktuelle:

  • Fire regionar i Hordaland og tre regionar i Sogn og Fjordane
  • Tre regionar i Hordaland og éin region i Sogn og Fjordane
Politiorganisering i vest

SKAR IKKJE GJENNOM: Avgjerda om det skal vera totalt éin (til venstre) eller tre politiregionar i Sogn og Fjordane, skubbar politimeister Kaare Songstad føre seg. Den endelege tilrådinga frå Songstad til Politidirektoratet er venta før jul.

Foto: Vest politidistrikt

Sentralisering

Éin region i Sogn og Fjordane betyr at berre éin regionlensmann frå fylket vil sitja i leiargruppa til Songstad.

– På sikt vil det føra til ei sentralisering av spesialistfunksjonar i Sogn og Fjordane. I dag har me tre regionar som fungerer godt, og som leverer gode resultat. Tre stemmer frå Sogn og Fjordane rundt bordet til politimeisteren er betre enn éi, seier Johannessen.

I leiargruppa til politimeisteren vil det sitja:

  • Inntil åtte-ti sjefar frå dei ulike fageiningane i politidistriktet, som på byråkratspråket har fått namnet funksjonelle driftseiningar. Dei fleste av desse vil ha kontorstad i Bergen.
  • I tillegg skal sjefane for regionane, dei såkalla geografiske driftseiningane, òg sitja der, altså fire eller sju regionlensmenn.

Difor er det viktig at politiet i Hordaland og Sogn og Fjordane blir delt inn i totalt sju, og ikkje fire, regionar, meiner regionlensmann Tormod Hvattum i Nordfjord:

– Sidan det meste av politiarbeidet skal skje ute i dei geografiske driftseiningane, må dei vera godt representerte.

Sunnfjord vil ha éin

Men den tredje regionlensmannen i Sogn og Fjordane, Dag Fiske, som leier den største politiregionen i fylket – Sunnfjord, er usamd.

Fiske seier til NRK at tre regionar ikkje blir store nok til å greia å oppfylla alle krava til dei nye regionale driftseiningane, som til dømes å ha ein eigen arrest.

Fiske viser dessutan til at politiarbeidet er blitt mykje meir spesialisert, og med tre mindre regioneiningar blir det krevjande å møta krava til fagleg spisskompetanse, meiner han.

Fiske avviser at han argumenterer slik for å gjera grunnen klar for eitt hovudkontor i fylket som skal liggja i Sunnfjord. Det har ingenting med det å gjera, men rett og slett fordi tre einingar vil bli for små, seier han.

Bergen versus distrikta

Regionlensmennene i Nordfjord og Sogn viser til at kriminaliteten er ulik i Sogn og Fjordane og Hordaland, og då spesielt rundt Bergen.

Ei opphoping av sjefar frå Bergen i leiargruppa vil gripa inn i prioriteringane av pengar og politifolk, meiner Johannessen:

– Skulle du berre prioritera ut frå dei utfordringane som Bergen har, er det ikkje mange saker i Sogn og Fjordane som er store nok til å nå opp.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.