Svindla NAV for 170 000 kroner

Mannen i 30-åra opplyste ikkje på meldekortet at han var i arbeid. Men det fann etaten sin registreringskontroll raskt ut av.

Oddleif Løseth
Journalist

I tråd med påstanden til aktor er mannen no dømd til fengsel i 75 dagar for svindelen. Han må også betale sakskostnadane på 4 000 kroner.

I alt meiner Sogn tingrett at mannen urettmessig fekk utbetalt 170 000 kroner.

Det var hausten 2012 at mannen mista jobben og fekk innvilga dagpengar frå det lokale NAV-kontoret i Sogn. I alt fylte han ut og sende inn 15 elektroniske meldekort, før dagpengane vart stogga i august året etter.

Då var mannen flytta til ein annan stad i landet, og verken møtte på jobbklubb eller svarte på henvendingar frå NAV.

Etter at NAV Registreringskontroll avdekka at mannen faktisk var i arbeid i delar av perioden han fekk dagpengar, vart saka meldt til politiet. Mannen viste seg framleis å vere vanskeleg å få kontakt med.

I retten hevda han å ikkje ha fått eller lest fleire brev frå både politiet og NAV. Sogn tingrett oppfatta mannen slik at han meinte han hadde krav på pengane, då han ikkje var i fast arbeid.

Retten la noko vekt på at mannen har vanskar med å setje seg inn i komplisert materiale, men er likevel usikker på kvifor han hadde ei slik oppfatning. Dokumenta i seg sjølv ikkje skulle gi noko indikasjon for ei slik oppfatning.

Sorenskrivar Harald Hjermann meiner det bør vere nærliggande om heile eller delar av straffa blir sona med fotlenke.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.