Styrkar kampen mot skrantesjuka

Regjeringa gjer framlegg om å auke løyvinga til Mattilsynet sitt arbeid med skantesjuke med 15 millionar kroner. Den ekstra løyvinga skal gå til arbeidet med smittesikring i Nordfjella sone 1 etter at all villreinen i området er felt. Det blir også løyvd pengar til overvaking og betre kunnskap om mogleg forekomst av sjukdommen i resten av landet.

Skrantesjuk simle
Foto: Lars Nesse