Rekordmykje snø i fjellet gir billegare straum

Lommeboka di kan glede seg over dei snøtunge fjella og vatnet som renn. No blir det billigare straum.

Enorme snømengder - fryktar vårflaum

FYLLER LOMMEBOKA: NVE har aldri målt så mykje snø i fjellet på denne tida av året. I gjennomsnitt ligg det 3 meter med snø att, i juni.

– Vi ser på det framtidige prisbilete utover sommaren at det store snømagasinet vi har i Norge er med på å påverke framtidige prisar. Det kjem i samstundes som produksjonen av vindkraft er høg og at atomkraftverka kjem inn att, ser lysare ut for forbrukarane sin del og litt mørkare ut for produsenten, seier Olav Osvoll i Sunnfjord Energi.

Rekordmykje snø i fjellet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har denne veka gjort rekordmålingar av snø i fjellet, gjennomsnitt tre meter med snø. I Sogn og Fjordane er det i gjennomsnitt 2,5 meter.

– Det er ikkje berre uvanleg mykje, men det er rett og slett "all time high" av målingar vi har gjort av snø, seier regiondirektør i NVE, Brigt Samdal.

Brigt Samdal regionsjef NVE

REKORDMÅLING: Brigt Samdal i NVE har aldri før målt så mykje snø i fjellet på denne tida av året.

Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

Dei enorme snømengdene i fjellet kan føre til storflaum viss snøen smeltar for raskt. NVE har oppmoda kraftprodusentane om å senke vasstanden i dei største magasina på Vestlandet for å unngå storflaum. Flaumfaren uroar også kraftprodusentane.

– Dei regulerte vassdraga har ein mindre flaumfare enn dei uregulerte vassdraga fordi vi kan halde att regulert vatn eller snøsmeltevatn. I år har vi søkt NVE om å tappe ned magasina våre ekstra slik at vi kan halde tilbake ekstra mykje vatn fordi det er ein heilt ekstraordinær situasjon i år, seier Osvoll i Sunnfjord Energi.

Olav Osvoll

BILLIGARE: Olav Osvoll i Sunnfjord Energi lovar kundane billigare straum.

Foto: Tone Lin Støfring Skovro / NRK

Fryktar varme med stor snøsmelting

Han er også uroa for kva som kan skje dersom det brått blir varme og stor snøsmelting.

– Vi fryktar at all snøen som ligg i fjella skal komme ned på ein gong. Viss vi får ei brå smelting får vi ei rask snøsmelting som vi ikkje klarer å halde tilbake.

Selskapet har framleis plass til smeltevatn i dei øvste magasina. Men i låglandet er smeltesesongen godt i gang og avslutta andre plassar. No håpar han på ei jamn fin snøsmelting utover sommaren.

– I år er det er ingen fare for at det blir tomme magasin og høge prisar i sommar på Vestlandet, seier Osvoll.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.