NRK Meny
Normal

Stort jerveuttak har ført til færre sauetap

– Det er ein heilt klar samanheng mellom eit stort uttak av jerv i vår og ein sterk nedgang i sauetap denne beitesesongen, seier Rein-Arne Golf i Statens naturoppsyn.

Jerv felt i Sogn

SJU FELT: I år har det blitt felt sju jervar i Sogn og Fjordane. Det syner att på det låge tapstalet på sau, ifølgje Rein-Arne Golf i Statens naturoppsyn.

Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Sauebøndene i Sogn, og særleg i Årdal, opplevde i fjor eit mareritt av ein beitesesong. Jerven tok hundrevis av lam frå tre saueeigarar i Naddvik i Årdal.

Dei omfattande tapa førte til at Statens naturoppsyn gjekk hardt til verks i vinter for å felle jervane. Totalt har det blitt teke ut sju jervar i år, seks av naturoppsynet og éin i Luster der det var gjeve skadefellingsløyve.

Stor nedgang i skader

Dette er over dobbelt så mange som i 2014, då det vart teke ut to eller tre jervar.

– I år har vi registrert atskilleg mindre enn vi gjorde i fjor, og vi har berre registrert skade i fjellområdet mellom Lærdal og Aurland, seier Rein-Arne Golf.

Så langt i år har Statens naturoppsyn fått dokumentert at 14 lam er blitt tekne av jerv. Dei har sett på mellom 90 og 100 sauekadaver over heile fylke, og då særleg i indre Sogn, men det er altså berre på 14 av desse ein kan slå fast at jerven står bak.

– Det er svært positivt for dei som har dyr på beite, seier Golf, som er godt nøgd med sesongen.

– Viser att på tapa i området

Rein-Arne Golf i Statens Naturoppsyn

NØGD: Rein-Arne Golf i Statens naturoppsyn.

Foto: Terje Gilleshammer / NRK

Krevjande vêrtilhøve i starten av fellingsperioden gjorde oppdraget vanskeleg. Mykje vind og nedbør gjorde at dei ikkje fann spora til jerven.

– Det er vi heilt avhengige av for å kunne gjere eit skikkeleg arbeid. Men så fekk vi nokre periodar i slutten av snøsesongen og då var det teke ut sju jervar, seier Golf.

Viltforvaltaren meiner det er ein klar samanheng mellom fellinga i vinter og vår, og tapa av sau og lam i beitesesongen.

– Det varierer frå år til år kor mange vi klarar å ta ut, men når vi tek ut såpass mange som vi gjorde i år så viser det att på tapa i området.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.