NRK Meny

Størst nedgang i sjukefråværet

Berre Oslo har lågare legemeldt sjukefråvær enn Sogn og Fjordane. Her i fylket ligg fråværet på fem prosent, viser tal frå NAV. Medan dei fleste fylka i landet har hatt ei auke i sjukefråveret, har tala i Sogn og Fjordane gått ned med 2,5 prosent. NAV-direktør Thore Thorsnes trur grunnen til det låge sjukefråveret kjem av gode haldningar hos arbeidstakarane, arbeidsgjevarane og legane.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.