NRK Meny
Normal

Sogn og Nordfjord mot Sunnfjord i politistrid

Nordfjord og Indre Sogn vil ha tre politiregionar i Sogn og Fjordane. Sunnfjord vil ha éin. Før jul seier politimeisteren kva han vil ha.

Alfred Bjørlo, Ivar Kvalen og Ola Teigen

NORDFJORD/SOGN VS SUNNFJORD: Både Alfred Bjørlo i Eid (t.v.), Ivar Kvalen i Luster (midten) og resten av ordførarane i Nordfjord og indre Sogn står steilt mot Ola Teigen i Flora (t.h.) og Sunnfjord-ordførarane i striden om det skal vera éin politiregion i Sogn og Fjordane, eller tre som i dag.

– Med berre éi eining i fylket blir utkantane – Nordfjord og Sogn – tømde for politiressursar. Der blir mindre faglege politimiljø og mindre attraktivt å arbeida, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V).

Denne hausten har det sigla opp ein strid om organiseringa av politiet, som splittar Sogn og Fjordane, nemleg kor mange regionar ordensmakta i fylket skal delast inn i.

Politimeister Kaare Songstad har sendt to alternativ ut på høyring, som ein del av politireforma:

  • Tre regionar, som i dag (politimeisteren kallar regionane for «geografiske driftseiningar»)
  • Éin region

No har kommunane fått sagt sitt om den nye organiseringa av politiet, og biletet er tydeleg: Nordfjord og indre Sogn vil ha tre regionar og står såleis steilt mot Sunnfjord, som vil ha éin.

Indre sentralisering

Bjørlo i nordfjordkommunen Eid fryktar ei indre sentraliseringa, og viser til signala frå nasjonalforsamlinga:

Stortinget har sagt at Justisdepartementet og Politidirektoratet skal sjå spesielt på fylke, der dagens geografiske einingar fungerer godt, og sikra at dei blir tekne vare på i politireforma.

Politiorganisering i vest

FRAMLEIS UVISST: Politimeisteren Kaare Songstad har ikkje sagt om han vil ha éin (til venstre) eller tre politiregionar (til høgre) i Sogn og Fjordane. Vest politidistrikt seier at politireformtilrådinga hans til Politidirektoratet ikkje kjem på torsdag som planlagt, men før jul ein gong.

Foto: Vest politidistrikt

I Sunnfjord håpar derimot eit samla ordførarkorps at Songstad skal landa på éin region. Ved å ha tre mindre kontor vil ikkje politiet greia å byggja opp spisskompetansen dei treng i framtida, seier ordførar Ola Teigen (Ap) i Flora, der den gamle politidistriktsleiinga i Sogn og Fjordane sat:

Treng spesialetterforskarar

– Spesielt viktig er å ha etterforskingsmiljø som spesialiserer seg på seksuelle overgrep, vald i nære relasjonar og overgrep mot born. Dei er heilt avhengige av å få bygd opp slike kompetansemiljø også i Sogn og Fjordane, seier Teigen.

Splittinga fogderia og kommunane imellom slår òg inn i fylkespolitikken, der eit knapt fleirtal i fylkesutvalet fekk gjennomslag for éin politiregion.

Også dagens tre regionlensmenn har vore delte i synet: Der Dag Fiske i Sunnfjord vil ha éin region og vist til at politijobben er blitt mykje meir spesialisert, har Tormod Hvattum i Nordfjord og Arne Johannessen i Sogn argumentert for tre, som i dag:

Arne Johannessen, Dag Fiske, Tormod Hvattum

TO MOT EIN: – Blir Sogn og Fjordane éin politiregion, kan me tapa kampen mot Bergen om folk og pengar, seier regionlensmann Arne Johannessen i Sogn (t.v.) og får støtte frå kollega i Nordfjord, Tormod Hvattum (t.h.), medan regionlensmann Dag Fiske (midten) i Sunnfjord meiner éin region vil gi best polititenester.

Bergen versus distrikta

– Dette handlar mellom anna om kor mange som skal sitja rundt bordet til politimeisteren. Der er det viktig å ha politileiarar utanfor Bergen by, for å få inn eit breiare perspektiv, sa regionlensmann i Sogn, Arne Johannessen, i oktober.

Ordførar Ola Teigen i Flora trur ikkje tre regionlensmenn frå kvar sine små einingar vil ha særleg gjennomslag, og han er heller ikkje sikker på om dei faktisk vil stå skulder ved skulder:

– Eg trur ikkje tre regionlensmenn vil vera opptekne av Sogn og Fjordane. Dei kjem til å kjempa for pengar og politifolk til si eining, og vil ikkje tenkja heilskapleg når det gjeld ressursar til Sogn og Fjordane.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.