NRK Meny
Normal

Skattekontrollen sviktar i Sogn

Årdal kommune greier ikkje å kontrollera at bedriftene i Sogn betalar arbeidsgjevaravgifta. Det kan bety færre skattekroner i kommunekassane.

Odd Arve Rakstad

SÅRBART: Odd Arve Rakstad, avtroppande leiar i rådmannsgruppa i Sogn regionråd, ønskjer å slå saman arbeidsgjevarkontrollen i Årdal med skatteinnkrevjinga i Sogn.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Det er jo leitt, seier Odd Arve Rakstad, rådmann i Leikanger og avtroppande leiar i rådmannsgruppa i Sogn regionråd.

Rakstad er lite nøgd med at kommunane i Sogn ikkje har kontroll på at bedriftene betalar den arbeidsgivaravgifta dei skal. Årdal kommune, som har ansvaret for denne arbeidsgivarkontrollen i ni kommunar i Sogn, greier nemleg ikkje å gjera føra skikkeleg tilsyn.

Det kan bety mindre pengar til kommunal eldreomsorg, barnehage og skule.

Færre skattekroner

– Me når ikkje dei måltala som styresmaktene har sett krav om, og sjølvsagt kan me missa ein del inntekter til kommunane, seier rådmann Alf Olsen jr. i Lærdal.

Alf Olsen jr. er rådmann i Lærdal

FOR FÅ KONTROLLAR: – Sjølvsagt kan me missa ein del skatteinntekter til kommunane, seier rådmann Alf Olsen jr. i Lærdal.

Foto: Kamilla Follevåg

Årdal kommune skal ha to kontrollørar i 100 prosent stilling, som skal stå for tilsyna i midtre og indre Sogn. Men sjukefråvær og problem med å rekruttera fagfolk har ført til at kommunen dei siste to åra ikkje har gjort dei kontrollane dei skal.

– Det er beklageleg, seier økonomileiar Geir Hansen i Årdal kommune:

– Når me har kome i denne situasjonen, har me prioritert kontrollar der det har vore mest påkravd.

Samanslåing

I Sogn og Fjordane er arbeidsgivaravgifta 10,6 prosent. Dersom bedriftene ikkje betalar denne skatten, tapar storsamfunnet mykje pengar.

Fleire rådmenn i midtre og indre Sogn ønskjer difor å slå arbeidsgivarkontrollen i Årdal saman med skatteinnkrevjinga i kommunane.

– I dei små kommunane i Sogn er det få personar som arbeider med skatt. Det er sårbart ved fråvær og permisjonar. Ei eventuell samordninga av skatteinnkrevjarjobben kan då sjåast i samanheng med kontrollen av arbeidsgjevaravgifta, seier Rakstad.

Ventar på Årdal-svar

Rådmennene i Lærdal og Sogndal har fått i oppgåve å lodda interessa for å slå arbeidsgivarkontrollen i Årdal saman med skatteoppkrevjinga. Lærdalsrådmann Alf Olsen jr. har spurd både rådmannen og ordføraren i Årdal, men har ikkje fått svar.

Rådmann i Årdal, Olve Fossedal, har ikkje kunna stilla til intervju for å svara på om ei samanslåing kan vera aktuelt og kvar ei slik eining eventuelt skal liggja.

Økonomileiar Geir Hansen er på generelt grunnlag ikkje avvisande til ei samlokalisering:

– Me er positive til å byggja opp fagmiljøet ytterlegare og til samlokalisera ressursar.

Staten tek over?

Skattefloken i Sogn kan få ei heilt anna løysing dersom Regjeringa får det som ho vil. Høgre og Framstegspartiet ønskjer nemleg å statleggjera både arbeidsgjevarkontrollen og skatteinnkrevjinga.

Saka blei utsett i Stortinget før sommaren, men kom igjen med i Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2016.

Dersom framlegget ikkje vinn fram, er ei samanslåing løysinga, meiner Rakstad:

– Då kunne me ha bygd opp eit større fagmiljø med betre høve for spesialisering.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.