NRK Meny
Normal

Skal oppgradere 16, 5 km med tunnel

Statens vegvesen lyser no ut ein oppgraderingsjobb av dei heilt store på E16 i Aurland. Både Gudvanga- og Flenjatunnelen skal oppgraderast.

Montasje: Gudvanga- og Flenjatunnelen

EITT ÅR TIL MED KOLONNEKØYRING: Både Gudvanga- og Flenjatunnelen skal oppgraderast.

Foto: Heidi Lise Bakke/ Arne Veum / NRK

– Dette er svært viktig. Det er mange år sidan begge tunnelane vart opna og det tærer på utstyret, seier Sverre Måge som er assisterande prosjektleiar for tunneloppgradering i region Vest i Statens vegvesen.

Begge tunnelane er på E16 i Aurland. Til saman er det 16,5 som skal oppgraderast

Nedslitne tunnelar

Arbeidet som skal gjerast i dei to tunnelane er heilt forskjellig. I 1991 vart Gudvangatunnelen opna. Oppgraderinga av den er så omfattande at Vegvesenet valde å dele arbeidet i to, skriv nettavisa Våre vegar.

Den første jobben gjaldt sprengingsarbeid.

Sverre Måge

OPPGRADERING: Sverre Måge er assisterande prosjektleiar for tunneloppgradering i region Vest i Statens vegvesen.

Foto: Privat

– Vi har no halde på i eitt år med sprengingsarbeid i Gudvangatunnelen. Vi har sprengt plass til nytt elektrisk utstyr og tekniske bygg, seier Måge.

No står elektroarbeidet for tur.

Flenjatunnelen som vart opna i 1985 var i så dårleg forfatning at den vart oppgradert allereie 2010. Det som no skal gjerast er i første rekke installering av utstyr som det ikkje var krav om då Tunneltryggleiksføreskrifta trådde i kraft i 2007.

Nye krav

Blant krava som er kome etter 2007 er at tunnelane skal ha oppsamlingskummar for brannfarleg væske som kan renne ut av biler, i samband med ulukker.

Eit anna krav er radar i forbindelse med automatisk hendelsesdetektering (AID). Til saman 70 radaranlegg skal inn i dei to tunnelane.

Det skal og monterast til saman 275 høgtalarar i tunnelane som skal gjere det mogleg å gi bilistar og andre vegfarande beskjed om korleis dei skal stelle seg dersom det skjer ei ulukke.

Eitt år til med kolonnekøyring

I anleggstida vert det kolonnekøyring kvar time om natta i begge tunnelane.

– Vi skal prøv å gjere det så skånsamt som vi kan. No er det i hovudsak elektrisk arbeid som skal gjerast og ikkje sprenging, så vi håpar at vi skal sleppe å stenge så mykje som vi har gjort til no, seier Måge.

Anbodskonferansen er 18. januar. Innan utgangen av 2019 skal jobben vere fullført. Måge vedgår at det er ei utfordring å skulle gjere arbeidet medan tunnelane er opne for trafikk. Men å stenge tunnelane har aldri vore noko alternativ.

– Det har vi vurdert, men det var heilt uaktuelt. Mykje av lokaltrafikken er avhengig av tunnelane. I tillegg så må dei som skal over Filefjell eller Hemsedal også køyre gjennom Gudvangen, seier Måge.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.