NRK Meny

Rår frå konsesjon til kraftverk

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane rår sterkt frå at det vert gitt konsesjon til Melkevoll kraftverk i Storelva i Oldedalen. Dette på grunn av store synlege inngrep og periodevis sterkt redusert vassføring i eit verna vassdrag. Melkevoll Elvekraft SUS har søkt om konsesjon for eit kraftverk med inntak i Storeelva ved Melkevoll Bretun. Fylkesmannen meiner at utbygginga vil redusere landskapsopplevinga av elva i eit område som er viktig for friluftsliv, samt ein innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalspark.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.