NRK Meny

Rår frå konsesjon til kraftverk

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane rår sterkt frå at det vert gitt konsesjon til Melkevoll kraftverk i Storelva i Oldedalen. Dette på grunn av store synlege inngrep og periodevis sterkt redusert vassføring i eit verna vassdrag. Melkevoll Elvekraft SUS har søkt om konsesjon for eit kraftverk med inntak i Storeelva ved Melkevoll Bretun. Fylkesmannen meiner at utbygginga vil redusere landskapsopplevinga av elva i eit område som er viktig for friluftsliv, samt ein innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalspark.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast