NRK Meny
Normal

Politisk thriller om skule i Lærdal

Ljøsne skule i Lærdal står på nytt i fare for å bli lagt ned. Rådmannen tilrår nedlegging, men i kommunestyret kan det bli jamt.

Ljøsne skule i Lærdal.

FRÅ TRE TIL TO: Rådmannen går inn for å legge ned Ljøsne skule og halde på skulane på Lærdalsøyri og Borgund.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Lærdal kommune skal spare 20 millionar kroner, og oppvekstbudsjettet skal kuttast med fire millionar. Difor har rådmann Alf Olsen jr. gitt si innstilling og rår kommunestyret til å legge ned barneskulen, når dei skal vedta ny skulebruksplan i oktober.

– Analyser viser oss at vi eigentleg har plass til alle elevane i Lærdal på Lærdalsøyri skule, men reiseavstandane blir for store til å samle alle. Så det blir vi frårådd å gjere, seier Olsen.

Ljøsne skule har tidlegare vore truga av nedlegging, då rådmannen i framlegget til økonomiplanen for 2014 til 2017, tilrådde å legge ned skulen. Den gongen vart skulen redda, då avgjerda vart utsett til handsaminga av skulebruksplanen.

Tøff politisk sak

Skulestrukturen i Lærdal har vore gjenstand for debatt før, og i fjor gjekk både Senterpartiet og SV til val på å halde på dei skulane som er i kommunen.

– Eg er heilt imot å legge med Ljøsne skule. Eg har gått til val på å halde på strukturen. Avstandane er ikkje så store i Lærdal, men skulen har ein viktig rolle på Ljøsne, seier ordførar Jan Geir Solheim (Sp).

I den førre perioden til ordføraren vart ungdomsskulen på Borgund lagd ned. Vedtaket vart gjort med ni mot åtte røyster i kommunestyret. Solheim trur det kan bli like jamt når kommunestyret skal avgjere denne saka.

– Eg merkar at det er sterke kjensler i sving. Det er dramatisk for dei det gjeld, seier ordføraren.

Dyrast å halde vedlike

Ljøsne er den skulen som er i dårlegast stand, og for at skulen skal kunne drivast etter «Forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar», må kommunen gjere store investeringar.

– Bygningsmessig er det Ljøsne skule som er dårlegast. Det går på branntryggleik, universell utforming og inneklima, seier rådmannen.

Ifølge rådmannen er kommunen best tent med å ha to skular, Borgund og Lærdalsøyri, og at Ljøsne blir lagt ned.

– Mørk sky

Elisabeth Rumohr er FAU-leiar på skulen og representerer foreldra til elevane.

– Det har hengt over skulen som ei mørk sky i fleire år. Det er nærskulen vår, og det betyr mykje for nærmiljøet i krinsen, seier Rumohr.

Foreldra har sett på om det finst ein måte å kome utanom krava om utbetring og vedlikehaldet av skulen.

– Delar av bygget er frå 50-talet og har ikkje vore veldig godt halde ved like. Men vi har sett på om det går an å bruke dei nyaste delane av bygget til undervising.

Formannskapet har saka oppe til handsaming kommande torsdag, og kommunestyret skal avgjere saka 20. oktober.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.