Over 33.000 hjortedyr testa

Veterinærinstituttet opplyser at dei har analysert over 33.000 prøvar frå hjortedyr for skrantesjuke i løpet av 2018. Sju tilfelle blei påvist, høvesvis hjå seks villrein og ein elg.

Prøver for skrantesjuke til analyse.
Foto: Kjartan Rørslett / NRK