NRK Meny
Normal

Ville legge ned 13 tannklinikkar - no blir kuttlista redusert

Askvoll og Bremanger kan likevel få behalde tannklinikkane sine. Derimot kan det brenne eit blått lys for klinikken i Fjaler.

Clara Øberg

TA PÅ ALVOR: – Det går på argument i høve til høyringa vi nett har hatt og innspela som vi har gått igjennom. Vi har sagt vi ynskjer å ta dei på alvor, og det har vi gjort, seier fylkesdirektør for tannhelse, Clara Øberg om endringane ho vil føreslå når det gjeld tannklinikk-strukturen.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Fylkesdirektør for tannhelse, Clara Øberg orienterte i dag fylkesutvalet om vegen vidare for den nye tannklinikk-strukturen.

No har dei vurdert høyringsuttalane etter at dei gjorde framlegg om å fjerne 13 av 28 tannklinikkar i fylket. Det kan bety framleis tannklinikk i Askvoll.

– Det går på reiseavstand, mellom anna til Bulandet, Værlandet og Atløy, og busstilbodet som er i samband med det, seier Øberg.

Kutt i Dale?

Det har ikkje lukkast NRK å få kommentar frå Askvoll-ordførar Frida Melvær (H), men det som fører til glede i Askvoll, kan vere kroken på døra for tannklinikken i Fjaler.

– Det er fleire moglegheiter. Det eine kan vere å behalde både Askvoll og Dale, det andre at ein lagar ein større klinikk i Askvoll. Det har vi ikkje konkludert med, seier Øberg.

Gunhild Berge Stang

UVISSE: Ordførar Gunhild Berge Stang (V) er spent på korleis tannlegesituasjonen i Fjaler, Hyllestad og Askvoll er tenkt løyst.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Fjaler-ordførarGunhild Berge Stang (V) trur endringa gir ytterlegare hovudbry når fylket avgjer tannlegetilbodet i Fjaler, Hyllestad og Askvoll.

Må gjere avvegingar

Hyllestad var på kuttlista, men vart fjerna. I framtida har ein visjon om ein felles klinikk for Fjaler og Hyllestad.

Stang seier klinikken i Dale har vore viktig for både vidaregåande elevar og elevar ved United World College. Ho ynskjer å behalde tilbodet.

– Men det er viktig å finne den beste heilskapelege løysinga. Geografien er krevjande i Fjaler, Hyllestad og Askvoll, så her må ein gjere avvegingar i høve til brukarar, elevar, eldre og geografisk plassering, seier ho.

– Uhaldbare kutt

– Avstandsutfordringane kjem ein ikkje utanom, uansett korleis ein vrir og vender på det, legg Stang til.

Ordførar Morten Askvik (Sp) i Hyllestad har ikkje endra syn på at ein heller bør styrke tannklinikktilbodet i kommunane, uavhengig av kommunestruktur. Han vil ha tannklinikk i både Hyllestad og Fjaler.

– Det er så store behov, og så tydeleg store ulemper for brukarane at det ikkje er haldbart å leggje ned i Hyllestad eller Fjaler, seier han.

Halv million kroner

Lange reiseavstandar gjer at også Bremanger er inne att på det framtidige tannklinikk-kartet. Dette gjer at fylkesadministrasjonen må gjere ytterlegare endringar for å nå målet om 11 millionar i innsparingar.

– Det gir oss større utfordringar. No jobbar vi vidare med saka fram mot fylkesutvalet i mai, og så endeleg vedtak i juni, seier Øberg.

Lærdal sitt ynskje om å samlokalisere tannklinikk og lokalmedisinsk senter blir ikkje vurdert i denne omgang.

– Dei har gode argument som peikar på at tannklinikken er primærhelsetensete som bør leggast inn i deira lokalmedisinske senter. Men det er meir ei semje som må bli mellom kommunane, seier Øberg.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.