NRK Meny
Normal

NRK fekk medhald i klage mot fylkeskommunen

Fylkesrådmann Tore Eriksen vedgår no at det var feil å lukke eit orienteringsmøte for politikarane 23. oktober i fjor om den framtidig skulestrukturen i Sogn og Fjordane.

Tore Eriksen

VEDGÅR FEIL: Fylkesrådmann Tore Eriksen seier møtet skulle vore haldne for opne dører.

Foto: Oskar Andersen

Distriktsredaktør Rolf Sanne-Gundersen i NRK Sogn og Fjordane klaga på at medlemene i planutvalet og hovudutvalet for opplæring i Sogn og Fjordane fylkeskommune, fekk ei førebels orientering om rapporten for den framtidige skulestrukturen i fylket, på eit lukka orienteringsmøte tysdag 23. oktober klokka 09.30.

Innhaldet i rapporten vart kjent på ein pressekonferanse klokka 12.00 same dag, men NRK meinte fylkeskommunen ikkje hadde høve til å lukke orienteringa til politikarane. Dessutan gav ikkje fylkeskommunen nokon heimel for å lukke orienteringsmøtet.

Vurdert på nytt

Fylkesrådmann Tore Eriksen har vurdert saka på nytt med bakgrunn i klagen og signal frå kommunal- og regionaldepartementet og Sivilombodsmannen.

«Etter denne fornya gjennomgangen av saka er fylkesrådmannen såleis samd med klagar i at orienteringsmøtet i realiteten var eit møte i folkevalde organ, og skulle vore halde for opne dører», skriv Tore Eriksen.

Nøgd klagar

– Vi meiner eit møte med planutvalet og hovudutvalet er eit møte etter kommunelovas bestemmelser, og eg er veldig tilfreds med at vi fekk medhald i vår klage, seier distriktsredaktør Rolf Sanne-Gundersen.

– I ei så stor og viktig sak for heile fylket er det særdeles viktig at vi har fokus på ein open og god dialog mellom politikarane i det opne rom, seier Sanne-Gundersen.

Bakgrunn for saka

Bakgrunnen for saka var at Norconsult laga ein rapport om den framtidige skulestrukturen i Sogn og Fjordane. Rapporten var bestilt av fylkeskommunen ved politisk og administrativ leiing. Rapporten vart lagt fram 23. oktober i fjor, og altså offentleggjort på ein pressekonferanse i Førde klokka 12.00.

Same dag vart politikarane i hovudutvalet og planutvalet invitert til eit orienteringsmøte klokka 09.30 om innhaldet i rapporten. Møtet var lukka, og det låg ikkje føre ei sakliste.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.