NRK Meny
Normal

No får Sogn og Fjordane sitt eige barnehus

Dei mest sårbare barna skal snart få sleppe å reise i timevis for å fortelje om vald og overgrep. I løpet av hausten er håpet at barnehuset i Sogn og Fjordane kan opne dørene.

Barnehuset i Bergen

BYGGJER OPP NY AVDELING: Per i dag er det elleve barnehus i Sogn og Fjordane. Frå hausten av får Sogn og Fjordane ei eiga avdeling.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Linda Åmelfot

GOD NYHEIT: – Dette vil føre til vesentleg mindre belastning for barna, seier Linda Åmelfot som er familievaldskoordinator i politiet i Sogn og Fjordane.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

– Det er veldig viktig at barna kan få hjelp der dei bur. Dette er ei veldig god nyheit for alle dei sårbare barna i fylket vårt, seier Linda Åmelfot som er familievaldskoordinator i politiet i Sogn og Fjordane.

Ho har i mange år jobba med barn som blir utsette for eller blir vitne til vald og overgrep. Når desse barna skal fortelje om opplevingane må dei i dag reise til anten Bergen eller Ålesund, der det i dag finst såkalla barnehus.

For mange har den lange reisa blitt ei ekstra belastning.

– Det er mange år sidan vi gjekk ut i media og bad politikarane kome på bana for dette tilbodet. Det har vore ein kamp, og vi er veldig glade for at det no kjem på plass, seier Åmelfot.

– Avhøyr har blitt prega av lang reiseveg

Kommunane, KS, fylkeskommunen, politiet, Helse Førde, Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt og Statens barnehus i Bergen er blant aktørane som har engasjert seg i arbeidet med å få på plass eit eige barnehus i Sogn og Fjordane.

Smilande Frida Melvær

BLIR PREGA AV REISEVEG: Stortingsrepresentant Frida Melvær seier det er avgjerande å få på plass eit lokalt apparat som kan ta godt vare på barn som er utsette for vald og overgrep.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Alle har vore samde om at det er nødvendig med ei betre løysing for å sikre at avhøyr og rettsmedisinske undersøkingar av overgrepsutsette barn kan skje i heimfylket.

Då statsbudsjettet vart klart i haust låg det inn ei løyving på to millionar kroner til å opprette ei eiga avdeling i fylket. I dag kunne justisminister Per-Willy Amundsen gje endå fleire gode nyheiter til blant anna stortingsrepresentant Frida Melvær (H). I morgon gir han politiet signal om å starte prosessen med å etablere avdelinga i fylket.

– Ein har opplevd at oppfølginga av barna blir prega av den lange reisevegen. Barna kan bli trøytte eller bilsjuke og det påverkar avhøyra, seier Melvær.

– Ein siger for barna

Tore Storehaug

EIN SIGER FOR BARNA: Meiner stortingsrepresentant Tore Storehaug frå KrF.

Foto: Randi Indrebø / NRK

Planen er at barnehuset skal etablerast i lokale på legevakta ved Førde sentralsjukehus, og målet er at det kan opne i løpet av hausten.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) meiner det er ein siger for heile fylket at politikarane og andre aktørar har klart å vinne fram ved å jobbe på lag.

– Det er ei glede for alle oss. Men først og fremst er det ein siger for barna som slepp krevjande reiser for å ta del i prosessar som i utgangspunktet er krevjande.

Også KS-leiar Harald Offerdal er svært glad.

– Barn og unge i Sogn og Fjordane har rett til den same rettstryggleiken som andre barn, utan større belastning enn andre. Lange reiser til barnehus utanfor fylket skapar unødig uro og meirbelastning i ein allereie sterkt belastande situasjon for ei sårbar gruppe.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.