NHO Reiseliv seier nei til sjødeponi i Førdefjorden

NHO Reiseliv rår kommunalministeren til å seie nei til sjødeponi i Førdefjorden. Dei er uroa over konsekvensane for reiselivet og for merkevaren "Norge".

Reiselivet går mot sjødeponi

KUNNSKAPSBASERT FORVALTNING: NHO Reiseliv sine medlemmer er urolege for at eit sjødeponi vil øydelegge næringsgrunnlaget deira.

Foto: Montasje/NHO/Nordic Mining

NHO Reiseliv organiserer 2700 medlemmer. No vil dei stoppe planane om eit sjødeponi i Førdefjorden i samband med gruvedrift i Engebøfjellet i Naustdal. Det gjer dei i eit brev til Kommunal – og regionalminister Jan Tore Sanner.

Ønskjer kunnskapsbasert forvaltning

I brevet står det mellom anna at dei ønskjer å framheve kor viktig det er med kunnskapsbasert forvaltning av naturen. Der viser organisasjonen til Miljøverndepartementet si tilråding om å seie nei til å etablere eit sjødeponi ut frå miljøfaglege omsyn.

– Grunngjevinga er særleg føre var-prinsippet og at dei to øvste fagmyndigheitene går mot. Vi er varsame med å trekkje konkrete slutningar utover dette, og synest fråsegnene til fagmyndigheitene her veg tungt, opplyser Kristin Kristin Krohn Devold.

I brevet til ministeren vert også Havforskingsinstituttet sin konklusjon trekt fram. Den viser til at det planlagde fjorddeponiet ikkje er berekraftig bruk av fjorden.

– Lokale krefter er betre eigna til å uttale seg om lokale verknadar, meiner Devold.

– Rein og stille natur

NHO Reiseliv understrekar at for kyst-Norge er fjordane ein sentral del av merkevara Norge, og at rein og stille natur er viktige kjenneteikn ved Norge som mange kjem frå heile verda for å oppleve.

– Gruvedrift og dumping av avfall i fjord bryt med det bildet, skriv organisasjonen i brevet.

NHO Reiseliv viser til at fleire av medlemmene har uttrykt uro for oppretting av sjødeponi i Førdefjorden, og fryktar at dette vil øydelegge næringsgrunnlaget deira.

Det høyrer med til historia at NHO Sogn og Fjordane går sterkt inn for gruveplanane.