NHO krev tunneltiltak kjapt

NHO ber Statens vegvesen om å sette i verk fire strakstiltak for at stenginga av Gudvangatunnelen ikkje skal få altfor store fylgjer for næringslivet.

Wenche Salthella

KREV TILTAK KJAPT: Bransjesjef Wenche Salthella i NHO Reiseliv, vest-Norge.

Foto: NRK

Bransjesjef Wenche Salthella i NHO Reiseliv, Vest-Norge, seier at erfaringane frå stenginga av tunnelen i seks veker i 2013 tilseier at næringslivet i området vil li store økonomiske tap, særleg reiselivsnæringa og deira underleverandørar.

– For to år sidan vart det etter sterkt påtrykk frå næringslivet sett inn avbøtande tiltak frå vegstyresmaktene, men desse kom ikkje raskt nok. Særleg reiselivsnæringa i indre delar av Hordaland og Sogn og Fjordane hadde store tap, seier ho.

Det er særleg cruisetrafikk og rundreiseturar som gir store inntekter til næringa i sommarhalvåret, og det er få alternativ til omkøyring når Gudvangatunnelen er stengd.

Fire strakstiltak

Salthella ber difor Statens vegvesen om å sette i verk desse fire tiltaka:

  • Sende ut informasjon om avbøtande tiltak og om status i arbeidet med å få reparert tunnelen.
  • Snøggbåt mellom Flåm og Gudvangen med god kapasitet og hyppige avgangar.
  • Sette inn ekstra ferje på strekninga Hella-Vangsnes.
  • Kolonnekøyring for bussar (utan passasjerar) gjennom tunnelen straks det er forsvarleg, slik at turistbussane kan kome seg vidare til hotella i regionen.
Svenn Egil Finden

SNØGGBÅT I MORGON? Avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen.

Foto: Halvor Farsund Storvik / NRK

Kan innfri det meste

Avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen seier dei er i god gang med det meste av det NHO krev.

– Vi har sett i verk informasjonstiltak om omkøyringsvegar, og det skal vere godt framkommeleg på desse vegane. Når det gjeld status på reparasjonsarbeidet vil vi få informasjon om det ut i media. Straks vi veit noko om tidsperspektivet vil vi gå ut med det.

Når det gjeld snøggbåt mellom Flåm og Gudvangen er Vegvesenet i samarbeid med Aurland kommune og er i ein sluttfase med anbod.

– Det blir sett i gang så fort det er praktisk mogeleg, det kan hende vi kan sette i gang i morgon.

Kravet om ekstra ferje på Hella-Vangsnes meiner Finden dei skal møte på ein annan måte.

– Ferjene går no i sommarrute, pluss at det er nattrute. Men frå 17. august går det over til vinterrute. Då vil vi behalde den tredje ferja i sambandet. Det har vore litt ventetid i periodar, for det er stor trafikk, og det er smal veg mellom Hella og Leikanger.

Svenn Egil Finden seier dei også jobbar med ein plan for å sleppe tyngre køyretøy gjennom Gudvangatunnelen så snart det er forsvarleg.

– Med ein gong det er mogeleg for arbeidet sin del vil vi la vogntog og bussar utan passasjerar køyre gjennom.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.