NRK Meny

Mindre arbeidsløyse

Trass i store konkursar og nedleggingar blir det ikkje fleire arbeidsledige i fylket. Tvert om har det blitt 124 færre arbeidsledige frå november i fjor til i år. Det er no 912 heilt ledige i fylket, omlag 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det klart lågaste talet i heile landet. NAV-direktør Thore Thorsnes seier alle oppseiingane kanskje ikkje er sett i verk enno, men det er også mange ledige stillingar.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.