Mindre arbeidsløyse

Trass i store konkursar og nedleggingar blir det ikkje fleire arbeidsledige i fylket. Tvert om har det blitt 124 færre arbeidsledige frå november i fjor til i år. Det er no 912 heilt ledige i fylket, omlag 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det klart lågaste talet i heile landet. NAV-direktør Thore Thorsnes seier alle oppseiingane kanskje ikkje er sett i verk enno, men det er også mange ledige stillingar.