NRK Meny
Normal

Meiner bykommunane må ta i mot fleire flyktningar

I dagens utgåve av BT går ordføraren i Jølster til åtak på dei store bykommunane, som han meiner tek i mot for få flyktningar

Oddmund Klakegg

KRITISK: Ordførar i Jølster, Oddmund Klakegg, meiner dei små kommunane må ta ein for stor del av flyktningstraumen.

Foto: Per Kristian Grimeland / NRK

Jølster har to flyktningmottak, eitt for einslege mindreårige med 60 plassar og eitt ordinært mottak med 100 plassar. I tillegg har kommunen dei siste åra busett fleire flyktningar som har fått opphaldsløyve. Til saman utgjer flyktningar og asylsøkjarar sju prosent av innbyggjartalet i Jølster.

– Skulle Bergen kommune ha tatt i mot like mange, så hadde det vore over 20 000, medan for Oslo sin del er det vel langt over 100 000, seier Klakegg, som først stod fram med kritikken i BT.

– Sett i forhold innsatsen til dei små kommunane på Vestlandet, så bør dei store bykommunane verkeleg kome på bana og ta i mot fleire flyktningar.

Med det bakteppet tykkjer han det er ekstra ille at regjeringa i det siste statsbudsjettet føreslår å redusere tilskota til småkommunane.

– Når eg blir teken ned kraftig i inntekter i statsbudsjettet og same dagen får telefon om at vi skal auke mottaka i Jølster, då er det klart ein stiller spørsmål, seier Klakegg.

Han meiner ansvaret dei små kommunane får ikkje står i stil med det auka presset på samanslåingar.

– Vi får stadig høyre at vi ikkje er robuste nok, vi har for små fagmiljø og vi må finne saman i større einingar. Men til å drive asylmottak og til å ta i mot flyktningar er vi visst veldig robuste og gode, seier Klakegg.

Førre fredag fekk kommunar over heile landet i oppdrag å melde til fylkesmannen om moglege husvære til flyktningar.

– For mange kommunar er dette utfordrande, då må ansvaret liggje hos dei store bykommunane, som i dag gjer svært lite i forhold til dei små kommunane på Vestlandet, seier Klakegg.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.