Helse Førde skuldar på kommunen og kommunen på Helse Førde - no hastar det for ambulansestasjon

Helse Førde og kommunen er i tottane på kvarandre over den nye ambulansestasjonen i Eid. Og no hastar det for helseføretaket.

Nordfjord Sjukehus

KRØLL: Helse Førde har venta i åtte månader på å få godkjend løyve til å byggje om den svært mangelfulle ambulansestasjonen på Nordfjordeid.

Foto: Ottar Starheim / NRK

Rot med ein søknad gjer at den nye ambulansestasjonen i Eid framleis ikkje er byrja på. Åtte månader etter at Helse Førde søkte om byggjeløyve.

Helse Førde skuldar Eid for dårleg forvaltning og for å trenere byggesaka med stadig nye spørsmål. Kommunen derimot meiner søknaden er ufullstendig.

– Det har teke lang tid å få inn dokumentasjonen som skal til for at kommunen kan gje noko løyve. Det er krav til ein søknad, og det har vore problematisk i denne saka, seier Elin Leikanger, konstituert rådmann.

Ikkje godkjend

Helse Førde vil ikkje kommentere saka før den er ferdigbehandla, men skriv i eit brev til kommunen at det no hastar med å få godkjend søknaden om ein ny ambulansestasjon på Nordfjordeid.

– Som de kjenner til har eksisterande ambulansestasjon så mange manglar at den ikkje er godkjent av Arbeidstilsynet. Av omsyn til våre tilsette vil vi understreke at det no hastar å få komme i gang med, skriv føretaksjurist Bård Eikeset til kommunen.

Helseføretaket viser også til at dei skal gjennomføre ei tilsvarande ombygging i Lærdal. Der tok det sju dagar å få søknaden godkjent.

Manglar dukka opp

Eid minner på si side om at eit løyve i strid med plan og bygningslova, vil vere eit ugyldig løyve.

I eit brev skriv Plan- og utviklingssjef Kristine Dahl at søknaden dei allereie i juni fjor gjorde Helse Førde merksame på manglar. Sidan er søknaden supplert og nye manglar har dukka opp.

– Til dykkar orientering handsamar vi jamleg søknader om tiltak på Nordfjord Sjukehus, utan at desse søknadane har innehalde tilsvarande mangelstilhøve som i denne, skriv Plan- og utviklingssjef Kristine Dahl.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.