NRK Meny

Inga endring i fråværsreglane

Senterpartiet fekk ikkje med seg Stortinget til å endre fråværsreglane i vidaregåande skule. Partiet ynskte å opne for å la foreldre skrive eigenmelding når elevar vert sjuke og at køyreopplæring skal vere gyldig fråvær. Fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane har også ynskt dette, men i går vedtok opplæringsutvalet at dei nasjonale retningslinjene skal gjelde også her.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.