NRK Meny
Normal

Her må helsestasjonen vike for ny fastlege

Sprengt legekapasitet over fleire år i Naustdal har gjort at kommunen no må tilsetje sin fjerde fastlege. Men for å få plass til dette må helsestasjonen flytte inn i brakker.

Naustdal sentrum sett frå andre sida av fjorden

STORE PLANAR I NAUSTDAL: Medan kommunen ventar på å få realisert eit Frisksenter som samlar helsetilboda må helsestasjonen finne seg i å vere plasserte i brakker for å gjere plass til ny fastlege.

Foto: Alf Vidar Snæland

Saka var i dag oppe i Naustdal kommunestyre som samrøystes gjekk for å tilsetje ein ny fastlege og dermed sende helsestasjonen i brakker.

Dette skjer samstundes som at kommunen planlegg å få på plass eit Frisksenter, eit kvartal som skal omfatte blant anna omsorgsbustader, legesenter og helsestasjon. Planen er at helsestasjonen skal vere i brakker, eller ein såkalla modul, fram til senteret står klart.

Sprengt kapasitet hos fastlegane

Øyvind Bang-Olsen

OPTIMIST: Rådmann Øyvind Bang-Olsen trur modulbygget vil fungere heilt greitt for helsestasjonen i eitt par år.

Foto: Eldgrim Fossheim / NRK

Kommunen som i dag har tre fastlegar har i fleire år hatt problem med sprengt kapasitet. I lange periodar dei to-tre siste åra har det vore umogleg for folk å skifte til desse legane. Difor var det no eit skrikande behov for ein ny fastlege.

– Det er med bakgrunn i at befolkninga veks og at vi tek imot flyktningar. Fastlegelistene er fulle, så vi meiner det er rett no å utvide kommunehelsetenesta, seier rådmann Øyvind Bang-Olsen.

I tillegg opplever kommunen at svært mange utanfor kommunegrensene vel fastlegane i Naustdal.

Har utsett saka i fleire år

I 2013 søkte kommunen om tilskot til å rekruttere ein ny fastlege, og fekk då 300.000 kroner. Desse er enno ikkje brukt, og planen no er at dei vil bli brukt til å betale leiga til modulbygget der helsestasjonen skal vere.

– Kvifor har det ikkje vore gjort noko tidlegare når kapasiteten har vore sprengt i fleire år?

– Denne tida har vi også planlagt dette med Frisksenteret der vi skal ha samlokaliserte helsetenester, og så har det vore utfordringar med å få budsjettet til å henge i hop, så det har gjort at dette har blitt litt utsett. Men no er vi berre nøydde til å gjere det, seier Bang-Olsen.

Trur løysinga vil vere tilfredsstillande

Men samstundes har det vore utfordringar med å finne plass til ein ny fastlege. Det har dei løyst ved at helsestasjonen skal inn i eit modulbygg.

– Vi oppfattar at det er eit positivt tiltak, men samstundes har vi ikkje nok areal på eksisterande helsesenter. Difor vert helsestasjonen plassert i ein modul som vi skal setje ved sidan av dagens legesenter, seier Bang-Olsen.

Rådmannen seier dette ikkje har fått protestar, og at han trur modulbygget vil vere tilfredsstillande i dei to åra dei har leigekontrakt. Håpet er at Frisksenteret skal stå klart til då. Førebels er planen byggestart hausten 2016.

– Vi skal jobbe med finansieringsplan, prosjektplan og reguleringsplan, så får vi sjå når vi klarar å realisere det, men vi håpar å legge fram ein plan det neste halvåret.

Kommunen skal lyse ut fastlegestillinga no snart, og håpar å ha ein ny lege raskt på plass.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.