Har ikkje snakka med kjøtleverandør

Mattilsynet har enno ikkje snakka med ein av dei store leverandørane av kjøt til Terina i Sogndal. Men driftssjef ved Gilde Vest sitt slakteri i Førde, Jacob Sætre, reknar at tilsynet snart let høyre frå seg.

Gilde Vest sitt slakteri i Førde.
Foto: Øystein Windstad / NRK

Gilde Vest i Førde er storleverandør av råvarer til spekepølsene som vert laga i Sogndal.

Det er Gilde si dotterverksemd Terina i Sogndal som har laga spekepølsene som Mattilsynet no reknar med kan vere smittekjelda til den mykje omtala E.coli-bakterien. Så langt er minst 14 born smitta av bakterien, og eitt av borna har mista livet.

Ventar at tilsynet tek kontakt

Gilde Vest sitt slakteri i Førde leverer først og fremst storfekjøt og sauekjøt. Driftssjef Jacob Sætre utelukkar ikkje at E.coli-bakterien kan kome frå hans slakteri, men så langt vel han likevel å tru at han har levert reint kjøt.

Sjølv om slakteriet er storleverandør av råvarer til spekepølsene som vert produserte i Sogndal, har dei framleis ikkje høyrt noko frå Mattilsynet i denne saka. Men Sætre reknar med at tilsynet let høyre frå seg.

- Eg kalkulerer med at Mattilsynet tek kontakt for å stille spørsmål og sjå på rutinene våre, seier Sætre.

- Vi følgjer alle retningslinjer som kjem frå Gilde sentralt og Mattilsynet, men førebels har vi ikkje fått nokon førespurnad frå Mattilsynet.

- Ikkje uventa

- Er det uventa for deg?  

- Nei, eigentleg ikkje i denne fasen.  

- Får det som har skjedd i Sogndal konsekvensar for slakteriet i Førde?  

- Det kan eg ikkje tenkje meg, men som sagt er det Mattillsynet som i så fall må avgjere det. Men i denne fasen, og så langt eg veit, er ikkje vi mistenkte, seier driftssjef Jacob Sætre.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.