Grønt lys for Fjord1-sal

Konkurransetilsynet har gitt grønt lys for handelen der Per Sæviks selskap Havilafjord AS kjøper Sogn og Fjordane fylkeskommune sine aksjar i Fjord1 gjennom ein trinnvis prosess, skriv Firda. I godkjenninga viser Konkurransetilsynet til meldinga om føretakssamanslutninga, der Havilafjord AS får einekontroll over Fjord1. Konkurransetilsynet stadfestar at saka er avslutta frå deira side, og at transaksjonen dermed kan gjennomførast.

Vegopning på Bergum i Førde kommune