Gir 1,5 millionar til sommarhus

Sommarhuset Heimdalstrand i Balestrand er vinnaren når politikarane delte ut midlar til freda bygningar i Sogn og Fjordane.

Sommarhuset på Heimdalstrand

FEKK MEST: Dette sommarhuset i Balestrand fekk 1,5 millionar.

Foto: Arlen Bidne/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hovudutvalet for næring og kultur hadde den 15. mars eit møte der det blei delt ut tilskot til freda bygningar og anlegg i fylket frå statsbudsjettet. Sogn og Fjordane fylkeskommune har fire millionar til rådvelde i 2016.

I tillegg kjem ei førehandsløyving for 2017 på ein million kroner. Midlane blir fordelt på 14 prosjekt.

Det blir fokusert på istandsetjing av dei freda bygningane i fylket, men også til kulturlandskapet rundt Kaupanger hovudgard.

Den største summen gjekk til Sommarhuset på Heimsdalstrand i Balestrand. Målarinna Emma Normann Pastor eigde huset, og på hausten 2015 blei det starta ei fredingssak for eigedommen.

Tilskot for 2016:

Vonens hus, Fjaler kommune

kr. 600 000

Våningshuset på Nedre Kvamme, Lærdal kommune

kr. 670 000

Heimdalstrand, sommarhuset, Balestrand kommune

kr. 1 500 000

Heimdalstrand, atelier/stabbur, Balestrand kommune

kr. 170 000

Tingvoll bustadhuset, Stryn kommune

kr. 180 000

Kaupanger hovudgård, kulturlandskapet Sogndal kommune

kr. 175 000

Kaupanger hovudgård, hovudhuset, Sogndal kommune

kr. 50 000

Bu i Haukedalen, Førde kommune

kr. 25 000

Restaureringsleiar for freda bygg

kr. 400 000

Sanitetsbunker i Måløy, Vågsøy kommune

kr. 150 000

Brannsikring i Lærdal (Hansegarden)

kr. 80 000

Sum tildelt tilskot for 2016 var

kr. 4 000 000

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.