NRK Meny
Normal

Fylkesmannen sine 135 arbeidsplassar er i spel

LEIKANGER (NRK): Dagens 17 fylkesmenn kan bli langt færre. Regjeringa skal allereie tidleg neste år vedta nye grenser for fylkesmannsembeta i landet.

Anne Karin Hamre

VIKTIG MED NÆRLEIK TIL KOMMUNANE: Fylkesmann Anne Karin Hamre meiner det er avgjerande å ha eit fylkesmannsembete i Sogn og Fjordane òg i framtida.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Fylkesmannen må vera tett på kommunane og innbyggjarane, spesielt i Sogn og Fjordane, der avstandane er store. Blir fylkesmannen fjern og meir lik eit statleg direktorat, gagnar ikkje det innbyggjarane, seier Anne Karin Hamre, fylkesmann i Sogn og Fjordane.

Regjeringa har starta eit arbeid som kan bety at dagens 17 fylkesmenn blir langt færre. Bakgrunnen er ønsket om færre og sterkare kommunar – og fylkeskommunar. Blir det mange samanslåingar, meiner regjeringa at behovet for rettleiing frå fylkesmennene blir mindre.

Tre fusjonsalternativ

Konkret vurderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet tre samanslåingsalternativ:

Statens hus

STATENS FORLENGA ARM I SOGN OG FJORDANE: Statens hus i Leikanger huser over 100 fylkesmannsarbeidsplassar, som no er i spel.

Foto: Noralv Pedersen / NRK
  • Landsdelsmodell: 4–7 fylkesmenn
  • Regionmodell: 8–13 fylkesmenn
  • Konsolideringsmodell: 14–17 fylkesmenn, altså omtrent som i dag.

Ingenting er bestemt. Eit forslag skal vera klart til høyring 1. juli, med høyringsfrist 14. oktober. Allereie tidleg neste år er det venta eit vedtak i regjeringa.

Framleis mange kommunar

I Sogn og Fjordane har 22 kommunar skrive under på intensjonsavtalar for nye storkommunar, men alle samanslåingane treng ikkje bli ein realitet.

– Me vil truleg framleis ha relativt mange og mindre kommunar samanlikna med andre fylke, som Vestfold, der det kan bli fire kommunar. I slike tilfelle forstår eg at det blir stilt spørsmål ved om det er trong for eigen fylkesmann. Men i Sogn og Fjordane blir biletet annleis, seier Hamre.

Vestlandsfylke

Sterkast innverknad på framtidige fylkesmannsgrenser vil truleg regionreforma ha, og der skjer det mykje:

  • Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland skal det komande halvåret forhandla fram ein intensjonsavtale for ein ny vestlandsregion. Det har fylkestinga bestemt.
  • Medio april skal regjeringa leggja fram forslag til kva oppgåver kommunane og regionane skal ha.
Jenny Følling

ALT TRENG IKKJE LIGGJA I OSLO: – Skal du styrkja kommunane og regionane med oppgåver, må direktoratmakta byggjast ned, seier fylkesordførar Jenny Følling (Sp).

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) er uroleg for ei sentralisering av fylkesmannsembeta:

– Det kan vera eit nytt bein som blir plukka vekk frå fylket.

Følling og Hamre hadde i går møte om den uavklarte situasjonen. Begge er opptekne av å halda på dei statlege arbeidsplassane i fylket.

Følling krev at regjeringa flyttar ut dei stadig fleire arbeidsplassane i direktorata, som styrer mykje av kvardagen i Kommune-Noreg.

Viktige arbeidsplassar

På gata i Leikanger er folk mest urolege for dei 135 arbeidsplassane til Fylkesmannen, som hovudsakleg ligg i sognekommunen og i Førde.

Jan Magnar Husabø

VIKTIG ARBEIDSPLASS: – Fer Fylkesmannen, misser Leikanger store skatteinntekter, og så er det mange utanom dei vel 100 på Statens hus – ektefeller og andre – som skaffar inntekter til bygda, seier pensjonist Jan Magnar Husabø.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Det vil vera eit stor tap, seier Jan Magnar Husabø.

– I dag har me fylkesadministrasjonen og statsetatar, som Difi og Nav. Reiser dei med ein av desse institusjonane, kan det få ringverknader, seier Harry Christensen.

Look to Trøndelag

I Aust- og Vest-Agder er fylkesmannsembeta allereie slått saman. Og i Trøndelag har nord- og sørfylket blitt samde ein intensjonsavtale som legg fylkesmannen og administrasjonen for fylkeskommunen til Steinkjer i Nord-Trøndelag, medan politisk leiing i fylkeskommunen skal sitja i Trondheim.

Ei slik delt løysing har kommunalministeren gitt grønt lys for, noko Hamre har merka seg med interesse:

– I ein eventuell ny vestlandsregion må regionale arbeidsplassar fordelast jamt. Alt må ikkje klumpast saman i éin by. Sogn og Fjordane har vist at me kan handtera viktig regionale oppgåver.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.