Fjerna havarert blåskjelanlegg i Aurlandsfjorden

Eit havarert blåskjelanlegg i Aurland har dei siste åra vore ein risiko for skipstrafikken, mellom anna for passasjertrafikken til og frå Flåm. No er det fjerna

Kystvakta arbeidde med å samle saman skrot etter blåskjelanlegget, og trygge båtleia.

UTGJER FARE: Eigarlause blåskjelanlegg utgjer ein fare langs heile norskekysten. I helga vart eit havarert anlegg i Aurlandsfjorden fjerna. (Arkivfoto)

Foto: Kystvakta KV Tor

Anlegget vart drive av Frønningen Skjell AS, men selskapet gjekk konkurs. Det var ingen midlar i buet til å rydde opp slik akvakulturlova krev.

Ved årsskiftet fanst det om lag 80 slike forlatne blåskjelanlegg langs norskekysten. På nittitalet og utover var optimismen i næringa stor. Men manglande lønsemd gjorde etter kvart at fleire bukka under.

Det var Fiskeridirektoratet og Kystverket som i helga gjekk saman for å fjerne det havarerte anlegget i Aurlandsfjorden. I fleire år har det utgjort ein risiko for skipa i fjorden.

– Vi meiner det er viktig å få rydda vekk slike eigarlause anlegg. Utan øyremerkte ressursar til opprydding er vi avhengige av å få med oss samarbeidspartnarar for å få rydda dei vekk, seier Henrik Hareide i Fiskeridirektoratet i ei pressemelding.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.