NRK Meny
Normal

Får sterk kritikk etter brannen i Skatestraumstunnelen

Tunnelen står ikkje imot brannspreiing. Avrenninga er ikkje god nok. Risikovurderinga er for dårleg. Slik lyder kritikken som havarikommisjonen gir vegvesenet og fylkeskommunen etter den dramatiske brannen i Skatestraumstunnelen.

Skatestraumtunnelen og Gudvangatunnelen

FÅR KRITIKK: Etter brannen i Skatestraumstunnelen får Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens vegvesen kritikk.

Foto: Montasje / NRK

Vegeigar Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens vegvesen får kritikk for mangelfull oppfølging av tryggleiken i tunnelen, og for ikkje å ha hatt gode nok kontrollrutinar for køyretøy som fraktar farleg gods.

Det er Statens havarikommisjon for transport som har kome med rapporten etter at det brann 16 500 liter bensin inne i Skatestraumtunnelen 15. juli i fjor.

Grunnen til ulukka var at det oppstod ein lekkasje i ein tanktilhenger som losna frå bilen og som køyrde inn i tunnelveggen. Hengaren losna fordi tilhengerdraget braut saman etter korrosjon.

Havarikommisjonen si undersøking har avdekka svakheiter i tunnelen si evne til å stå imot spreiinga av brannen, som hadde eit omfang over 500 meter og som auka svært raskt.

Folka inne i tunnelen hadde berre to minuttar på å kome seg ut.

Havarikommisjonen meiner at oppfylginga av tryggleiken i tunnelen var mangelfull då det i risikoanalysar ikkje var skrive tiltak som kunne møte ein slik situasjon.

Havarikommisjonen anbefaler at det blir innført restriksjonar ved transport av farleg gods etter ein vurdering av forholda i den enkelte tunnel.

Skal følge opp

– Vi skal sikre at tilrådingane frå Statens havarikommisjon blir følgt opp, seier fylkesdirektør for samferdsle i Sogn og Fjordane, Dina Lefdal.

– Korleis skal de det?

– Det gjer vi i samarbeid med Statens vegvesen som er vår faginstans. Så må vi sjå nærare på kva på tilrådingar som havarikommisjonen kjem med.

– Er du overraska over konklusjonane frå havarikommisjonen for transport?

– Vi hadde venta at dei var kritiske til enkelte punkt.

Dina Lefdal

SKAL TA TAK: Dina Lefdal, fylkesdirektør for samferdsle i Sogn og Fjordane.

Foto: Noralv Pedersen / NRK


– Finst det midlar til å gjennomføre tiltaka det blir bedt om?

– Vi må sjå kva som er hensiktsmessig. Ein del av kritikken går på korleis vi varetar og følger opp risikovurderingar. Og dette med å vurdere restriksjonar om kva som skal køyre gjennom ein tunnel.

– Kommisjonen ber dykk vurdere restriksjonar i tunnelar, særleg for bilar med farleg gods. Let det seg gjennomføre?

– Vi har det jo alt på ferjene. Det kan godt tenkast at det er mogleg å gjennomføre det same i tunnelar. Dette er ein av tinga vi skal vurdere framover, seier Lefdal.

Skal sjå på tiltak

Avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen seier Skatestraumstunnelen er oppgradert etter nye forskrifter for tryggleik i tunnelar.

– Då tunnelen vart bygd i 2002 vart den bygd etter krava som gjaldt då. Nye tunnelar skal ha mindre stigning. Vi kan ikkje utbetre stigninga i Skatestraumstunnelen. Då må vi bygge ny tunnel, noko som er lite aktuelt, seier Finden.

– Men kommisjonen seier avrenninga framleis er dårleg i tunnelen?

– Ved så store mengder med veske vil ikkje eit avrenningssystem klare å ta opp alt. Men vi skal no sjå på moglegheiter for ombygging, også sett opp imot risikovurderingane for tunnelen, seier Finden.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.