Får lov til å bygge turisthytte i nasjonalpark

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre har gitt grønt lys for bygging av ei turisthytte på Sunndalssetra. Naturvernforbundet rasar og meiner ei hytte vil auke ferdselen og setje for mykje spor i naturen.

Sunndalssetra

HYTTE: Det er her ved Sunndalssetra i Stryn kommune at DNT Oslo og omegn vil setje opp ei turisthytte.

Foto: Maria Collett Knagenhjelm

Det er DNT Oslo og omegn som ynskjer å bygge ei sjølvbetjeningshytte for 12 personar på Sunndalssetra i Jostedalsbreen nasjonalpark. Setra ligg i Stryn kommune.

Forvaltinga av nasjonalparken rådde styret til å seie nei til søknaden fordi konsekvensane blir for store. Villreininteressene har protestert. Men i styremøte måndag føreslo styreleiar Ivar Kvalen å gå i mot tilrådinga, og fekk med seg seks av sju medlemmer.

Det reagerer Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane sterkt på.

– Eg tykkjer dette høyrest spesielt ut, og spesielt at det er DNT som står bak søknaden. Dette vil auke trafikken i området og vi må vurdere om det blir for mange spor og tråkk etter menneske i forhold til kva nasjonalparken skal verne om, seier leiar Marit Vøien Nes.

Marit Vøien Nes

REAGERER: Leiar Marit Vøien Nes i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Foto: Naturvernforbundet

Betre oppleving

Styreleiar Ivar Kvalen meiner at ei hytte i Sunndalen vil gje brukarane av nasjonalparken ei betre oppleving.

– Hytta kan nyttast som utgangspunkt for dagsturar i Sunndalen, som er ein av dei vakraste dalføra i nasjonalparken. DNT har ynskt dette i mange år og presenterte no ei løysing som vi meiner er akseptabel, seier Kvalen.

I DNT Oslo og omegn passar ei hytte i Sunndalen godt inn i planane om å forbetre rutenettet og legge til rette for korte og lange turar.

– Sunndalssetra er eit turmål i seg sjølv. Her ligg det til rette for å fortsetje innover breheimen, seier eigedomssjef Jan Erik Reiten.

Sunndalssetra

TOMTA: Her skal hytta byggast. Den er på 93 kvadratmeter og inneheld 12 sengeplassar. Uthuset er på 15 kvadratmeter.

Foto: Maria Collett Knagenhjelm

Fryktar auka ferdsle

Men det er akkurat det villreininteressene på austsida av nasjonalparken fryktar.

– Går hyttegjestene i nærområdet vil det fungere fint. Men vi veit at kjem det ei DNT-hytte på Sunndalssetra så vil det ikkje bli mindre ferdsle i Raudalen, seier sekretær Tor Taraldsrud i villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen.

– Vi er redd for at ferdselen blir så stor at villreinen blir skremt. Raudalen er ein av dei få dalføra i landet som nesten ikkje har menneskeleg aktivitet. Her går villreinen og beiter nede i dalbotnen, seier Taraldsrud.

Styret i Jostedalsbreen nasjonalpark

STYRET: Styret i Jostedalsbreen nasjonalpark ved Sunndalssetra.

Foto: Anne Rudsengen

Bør behalde

Men styreleiar Ivar Kvalen meiner styret si oppgåve er å legge til rette for at fleire kan nytte nasjonalparken.

– Denne hytta er heilt ideell for barnefamiliar. Både nasjonalparkstyret og DNT meiner det er liten sjanse for auka ferdsle inn i Raudalen. Då snakkar vi om fotturar på 10 timar, seier Kvalen.

Ivar Kvalen

SNUDDE: Styreleiar Ivar Kvalen i Jostedalsbreen nasjonalpark.

Marit Vøien Nes i Naturvernforbundet er derimot ikkje overbevist. Ho beklagar at Kvalen fekk med seg fleirtalet i nasjonalparkstyret og sa ja til hyttebygging i det sårbare området.

– Eg meiner det er veldig viktig at vi klarer å behalde nasjonalparkane. Å auke trafikken med hyttebygging og det som skal til for å få opp dette, kan forstyrre store område på sikt, seier Vøien Nes.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.