Dramatisk mykje lakselus i Sognefjorden

Lokale fiskarar meiner det aldri har vore meir lakselus i Sognefjorden enn i år. No skal Sogn Villaksråd kartleggje situasjonen.

Lakselus i Sognefjorden

ALVORLEG: Biletet er tatt i går og teiknar eit alvorleg bilete av lakselusproblema i Sognefjorden. No skal tilstanden kartleggjast skikkeleg.

Foto: Ken Heine Bakke / NRK

I går opplevde Ken Heine Bakke frå Balestrand å finne smolt og vaksne fisk med 60-80 vaksne lus, samt eit utal larver ved elveosen på Nessane. Situasjonen er spesielt alvorleg for sjøauren.

– Eg har aldri sett det så gale som i år. Auren er heilt dekka av vaksen lakselus og larver som det er heilt umogleg å telje, seier Bakke, som er leiar i fiskeutvalet til Balestrand jeger- og fiskarlag.

Startar overvaking av fjorden

Sogn Villaksråd har no fått midlar av Fylkesmannen til å kartleggje og overvake situasjonen. Leiar Bjørn Vike meiner heile fiskeri- og oppdrettsforvaltninga må ta grep.

Bjørn Vike

SKAL REGISTRERE: Bjørn Vike, leiar i Sogn Villaksråd, meiner lakselusproblematikken er eit bevis på at ope oppdrettsanlegg ikkje fungerer i Sognefjorden.

Foto: NRK

– Oppdrettsnæringa har store problem når det gjeld avlusing. Dette er eit bevis på at det å drive med opne anlegg i eit fjordsystem som i Sogn, det går berre ikkje lenger, seier han.

Ken Heine Bakke meiner situasjonen er så alvorleg at det utgjer ein reell trussel mot fiskebestandane i fjorden.

– Det blir sagt at ti vaksne lakselus er nok til å ta livet av ein smolt eller ein fisk. Dei eg fekk i går låg på mellom 60 og 80 lakselus. Det går mot utrydding, i alle fall for auren sin del, seier han.

– Kraftreguleringa er problemet

Men ikkje alle meiner oppdrettsnæringa har skulda. Asbjørn Masnes, leiar i Kystpartiet i Sogn og Fjordane, meiner problemet skuldast kraftregulerte elvar, som gjer at det vert slept ut for lite ferskvatn i fjorden.

Video Valutspørjing av Asbjørn Massnes (Kystpartiet) og Mindor Tonheim (Kristent Samlingsparti)

SKULDAR PÅ KRAFTVERKA: Abjørn Massnes frå Kystpartiet meiner oppdrettsnæringa bør gå fri og skuldar heller på kraftreguleringa for oppblomstringa av lakselus.

Foto: Nyhetsspiller

Kraftreguleringa er problemet, i kombinasjon med at det har vore lite snøsmelting førebels. Då må fisken opp i elvane for å avluse seg, seier han.

Han meiner hovudsyndarane er dei store kraftverka i Luster og Aurland. Dei slepp ut vatnet ut på 30-40 meters djupn. I tillegg blir det blanda med saltvatn for å hindre at det dannar seg is på fjorden.

Det vatnet er laga for at det skal gå lus i det, seier Masnes.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.