NRK Meny
Normal

Trist handelspark-vedtak, synest mindretalet

Førde bystyre sa i dag ja til det som kan bli fylkets største handelspark - på Brulandsvellene.

Votering om handelspark

KLART FLEIRTAL: Berre seks av bystyrerepresentantane sa nei til handelspark. Foto: Heidi Lise Bakke.

Det har vore stor diskusjon rundt handelsparken fordi mange meiner det vil føre til butikkdød i Førde sentrum, og det har også vore underskriftsaksjonar.

Men tilhengarane meiner handelsområdet på 70.000 kvadratmeter vil legge til rette for auka aktivitet og handel i heile Førde.

Under avrøystinga om handelsparken fekk eit framlegg frå SV om å seie nei til handelsparken berre seks røyster - frå SV og Senterpartiet.

Eit framlegg frå Senterpartiet om å utsette avgjerda til etter at det er laga ein sentrumsplan, fekk dei same seks røystene, i tillegg til Høgre sin gruppeleiar, Christina Kvamme.

Iris Loftheim

SKUFFA: Iris Loftheim (Sp).

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Det er trist

Gruppeleiar for Senterpartiet, Iris Loftheim, var fortvila etter vedtaket.

– Eg synest det er trist, og eg er skuffa, men eg har skjønt at det var den vegen det gjekk, dessverre. Vi har greidd å avgrense det, området er halvert, i tillegg har vi fått delt området i to. Det vi ikkje greidde var å få eit strengare krav. No ser det ut til å bli opna for all slags handel.

– Men ordføraren argumenterte for at det er fullt mogeleg å ha småhandel i sentrum og storhandel på Brulandsvellene.

– Eg skulle ynskje eg delte den oppfatninga, men det trur eg faktisk ikkje er mogeleg å få til. Det blir litt Ole Brumm-tenking og for å sukre pillen. Alle rapportar frå stader der dette har skjedd tyder på utarming av sentrum, og det er trist.

– Sakleg debatt

Ordførar Olve Grotle (H) var godt nøgd med vedtaket og debatten.

– Det var veldig sakleg, og alle fekk seie det dei ynskte å seie.

– Men det var eit hjartesukk i debatten frå folk som meinte at dei fleste hadde bestemt seg før dei kom hit, slik at debatten ikkje hadde noko å seie.

– Eg oppfatta det ikkje slik, eg oppfatta det som ei konstatering av at vi har hatt mange rundar i plantuvalet, og at det der hadde utkrystallisert seg eit resultat. Og slik må det vere, men debatten synest eg var god.

Ordføraren meiner Førde no har fått eit godt vedtak.

– Det var som venta, og det tek i vare både sentrumshandelen, samstundes som vi opnar for ein storhandel på Brulandsvellene som vi alle trur eg viktig for Førde, for regionen og for fylket.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.