Bustadprisane veks raskast her

Bustadprisane i fylket stig no raskare enn i resten av landet, syner bustadprisstatistikken. I løpet av det siste året har prisane auka med 7,6 prosent, noko som er 0,3 prosent over landssnittet og over dobbelt så mykje som i Bergen og Hordaland. Noko av bakgrunnen er stabil arbeidsmarknad, god etterspurnad og positive trendar for næringslivet, trur Pål Anders Kårstad i Eigedomsmekling Sogn og Fjordane.