NRK Meny
Normal

Førde kommune godtek ikkje 34-dobling av prisen - ankar til Høgsterett

Førde kommune ankar ein eigedomstvist til Høgsterett etter at lagmannsretten 34-dobla prisen.

Hafstad Idrettspark i Førde

STRIDENS KJERNE: Hafstad idrettspark kan få tredobla prislapp dersom dommen frå lagmannsretten blir ståande.

Foto: Kjell Arvid stølen / NRK

Kommunen tok over eigedommen til Jon Flom for å byggje Hafstad idrettspark og betalte 500.000 kroner for arealet.

Ole John Østenstad

- PRINSIPIELL SAK: Rådmann Ole John Østenstad.

Foto: Guro Kvalnes / NRK

Men saka hamna i retten. Gulating lagmannsrett meinte Flom skulle ha 17 millionar kroner. Dermed blir totalsummen for parken tre gonger høgare enn budsjettert.

– Stort sprik

Førde-rådmann Ole John Østenstad seier saka er prinsipiell.

– Det eine er at det er veldig stort sprik mellom verdivurderingane til tingretten og lagmannsretten. Men det er først og fremst det at vi meiner lagmannsretten har teke feil i korleis ein skal vurdere slike saker.

– Kva utslag vil det gje på kommuneøkonomien dersom de må ut med 17 millionar kroner?

– Det er det for tidleg å gå inn på. Men det vil nok føre til at tiltak som ligg i økonomiplanen må utsettast.

Rådmann Østenstad er svært spent på om Høgsterett vil behandle saka.

– Her er det ei gråsone som gjer at alle norske kommunar er sette i ein situasjon der dei ikkje veit kva verdi dei må legge inn i budsjetta sine ved utbygging av friområde. Difor håpar og trur eg at Høgsterett tek inn og behandlar saka.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.