NRK Meny
Normal

– Varslar nye innsparingar i 2018

Innstrammingar gjer at Helse Førde håpar på balanse i budsjettet i år. Men det får konsekvensar for neste år. Styreleiar Agnes Landstad varslar nye innsparingar på opp mot 43 millionar kroner i 2018.

Agnes Landstad

SMILER, MEN ...: Helse Førde kan gå mot nye innstrammingar på 43 millionar kroner i 2018 for å kunne finansiere milliardutbygginga ved Sentralsjukehuset i Førde.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

I byrjinga av juni vart det varsla at Helse Førde styrer mot eit underskot på 26 millionar kroner i 2017, mens føretaket budsjetterte med eit overskot på 15 millionar kroner.

Altså styrte helseføretaket mot ein differanse på 41 millionar kroner.

Grunnen var at innsparingstiltaka som Helse Førde la til grunn i 2017-budsjettet, ikkje har innfridd i den grad styret håpa på.

I styremøte fredag kunne fungerande økonomidirektør Joar Halbrend fortelje at budsjettprognosen har betra seg monaleg. Prognosen for 2017 er no eit underskot på 15 millionar kroner.

– Men internt er målet at vi skal klare å kome i balanse, fortalde Halbrend.

Strukturdebatt

Men dei gode nyhenda har ei bakside: At Helse Førde ikkje klarar det budsjetterte overskotet på 15 millionar kroner i år, betyr at desse pengane må hentast inn neste år.

Ifølge Landstad er overskotet eit krav helseføretaket må fylle for å kunne finansiere milliardutbygginga av sentralsjukehuset i Førde.

Og kravet til overskot er endå større i 2018. Då bør Helse Førde ha eit overskot på 28 millionar kroner for at bankane skal låne pengar til det nye Førde sjukehus.

Styreleiar Agnes Landstad er klar på kva det betyr.

– Konsekvensane er at vi må ta ein større kostnadsreduksjon i 2018. Innsparingskravet blir då på 28 + 15 millionar kroner, sa styreleiar Landstad til NRK etter styremøte fredag.

Men styreleiaren vil ikkje seie kva desse innsparingane kan gå ut over.

– Det veit vi ikkje enno. Vi startar arbeidet med 2018-budsjettet no. Og vi må snu alle steinar der, seier Landstad

– Betyr dette at vi får ein strukturdebatt?

– Det skal ikkje eg skal forskottere. Vi skal starte arbeidet og ta dei diskusjonane som måtte kome utetter hausten.

Anne Kristin Kleiven og Agnes Landstad

GÅR MOT STRID: Fungerande administrerande direktør Anne Kristin Kleiven og styreleiar Agnes Landstad.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Frå Tronvik til Førde

At Helse Førde har klart å redusere den varsla budsjettsprekken i inneverande år er fordi føretaket har greidd ut ein del tiltak for å imøtegå budsjettet.

I Lærdal er det snakk om å samordne to sengepostar og auke aktiviteten på ortopedi og overføre pasientar til andre.

I Førde er det snakk om å samordne sengepostane ortopedi og kirurgi og drive betre styring av bemanninga mot dit det er behov.

Helse Førde har ein distriktspsykiatrisk post både på Tronvik og i Førde. Posten på Tronvik kan bli flytta til Førde.

– Spørsmålet er kva som er det mest fornuftige fagleg og økonomisk, å halde fram med drift på to plassar, eller samle det i Førde når vi no skal bygge ut i Førde, seier Landstad.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.