- Kostnadssprekk var hovudårsaka

– Kostnader ute av kontroll er hovudgrunnen til at Tall Ships Races gjekk 15 millionar i minus.

Tall Ships`Races i Måløy.
Foto: Cosmin Cosma / NRK

Det seier skatteadvokat Gunnar Bøyum i selskapet PriceWaterhouseCoopers.

– Viser noko anna

Kommuneleiinga har skulda på publikumssvikt som årsak til underskotet. Bøyum seier kommunen sin rekneskap viser noko anna.

- Slik desse tala framstår vil det vere feil å seie at det var manglande inntekter som gjorde til at dei fekk dette tapet på arrangementet. Det er nok meir korrekt å seie at det har vore større kostnader enn det som var rekna med.

Underskotet etter seglskutefestivalen Tall Ships Races i Måløy i fjor har så langt kome opp 15 millionar kroner. Rådmannen og ordføraren i Vågsøy har heile tida hevda at sviktande publikumsbesøk er hovudårsaka til det store underskotet.

Kraftig kostnadsoverskriding

Men skatteadvokat Gunnar Bøyum i selskapet PriceWaterhouseCoopers er usamd i dette. Etter å ha gått igjennom den førebelse rekneskapen frå arrangementet, er Bøyum klar på at kraftig kostnadsoverskriding er hovudårsaka til dei blodraude tala.

Kostnadene auka med 12 mill.

2008-budsjettet la opp til 21 millionar kroner i kostnader, medan dei samla utlegga så langt har kome opp i heile 33 millionar. Medan utgiftene altså sprakk med 12 millionar kroner, var inntektene berre tre millionar mindre enn budsjettert. Bøyum karakteriserer kostnadssprekken som stor.

– Kostnadssprekken er ganske stor i høve til det som var budsjettert i 2008. På eigne arrangment har det vore ein kostnadssprekk på ca. tre millionar kroner, men på inntektssida på eigne arrangementet har det vore ein reduksjon på ein million kroner.

– Elles er det ein stor kostnadssprekk på logistikk og parkering. Eg veit ikkje heilt kva som er inkludert i beløpet, men i høve til budsjettet er det ein sprekk på 1,2 millionar kroner.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.