NRK Meny
Normal

- Helse Førde må få meir tid

- Sjukehusa i Sogn og Fjordane må få meir tid til å få orden på økonomien sin, seier styremedlem i Helse Vest, Gunnvor Sunde.

Førde sentralsjukehus
Foto: Øystein Tveiten

Ho ber no styret i Helse Vest utsette kravet til sjukehusa om å gå i null innan utgangen av året.

 

Legge vekk sparekniven

Styremedlem Gunvor Sunde ber med andre ord Helse Vest om å la Helse Førde få legge vekk sparekniven nokre månader, til Stortinget i oktober bestemmer rammene for kva helsetenester lokalsjukehusa i fylket skal utføre dei neste tre åra.

Vekkasta arbeid

Det har berre gått ein månad sidan Helse Førde kutta 20 medisinske sjukehussenger i fylket og reduserte tilbodet ved ortopediklinikken i Lærdal kraftig. Sunde fryktar at sjukehusa blir ytterlegare nedbygde dersom Helse Førde må spare inn 20 millionar kroner dei neste fem månadene, slik staten krev. Dessutan meiner ho at arbeidet i dei lokale strategigruppene blir vekkasta.

- Neppe fleire utsettingar

Det er berre eitt år sidan forrige gong Helse Førde fekk utsett kravet om å gå i null. Kommentaren frå styreleiar i Helse Vest, Oddvard Nilsen, gir lite håp om at det vil skje ein gong til.

Stortinget har samrøystes vedteke at alle helseføretaka skal gå i balanse innan utgangen av året. Helse Førde har alt fått lov å sprekke med 30 millionar i år, men manglar likevel 20 millionar - og dei må i tillegg kutte 40 millionar neste år. Ei rekke tiltak er vedtekne, mellom anna nedlegging av ortopediklinikken i Lærdal og 20 medisinske senger ved Førde sentralsjukehus og lokalsjukehsua på Nordfjordeid og i Lærdal. Der er også vedteke ei rekke andre kutt, men nærsjukehsuet i Florø og føden i Lærdal og på Nordfjordeid er freda.

- Lite tilfreds med stoda

Samstundes sa regjeringa i Soria Moria-erklæringa at ingen lokalsjukehus skal leggast ned, og ein omfattande plan for all sjukehusdrift i landet er ute på høyring, og blir vedteken i Stortinget i haust. Leiar Tor Bremer i Sogn og Fjordane Arbeidarparti er difor sterkt uroa og lite tilfreds med faktorenes orden.

Etter at staten tok over drifta av sjukehusa, fekk føretaka ansvar for å bestemme innhaldet i tilbodet, ut frå ei generell bestilling frå departementet, og innanfor dei økonomiske rammene som Stortinget til ei kvar tid bestemmer. Bremer meiner dagens regjering i sterkare grad vil blande seg inn i sjukehustilbodet rundt i landet.

Skeivfordeling

Ei anna side ved problema kring sjukehustilbodet her i fylket, er at Helse Vest får urettferdig lite pengar i forhold til ein del andre føretak. Skeivfordelinga er 6-700 millionar. Dersom dette hadde vorte oppretta raskare, ville det også bety at Sogn og Fjordane slepp rasere tilbod slik ein no fryktar.

- Regjeringa må gripe inn

Sogn og Fjordane Arbeidarparti krev at deira eiga regjering grip inn og stoggar dei nedskjeringane Helse Førde har vedteke ved sjukehusa i fylket. Det må regjeringa gjere ved å utsette kravet til budsjettbalanse, og den beskjeden må komme straks, seier fylkesleiar Tor Bremer.