NRK Meny
Normal

- Bryt ikkje med barnekonvensjonen

Regjeringa avviser at Norge bryt barnekonvensjonen.

Skram Skole spring for Unicef
Foto: Anders Eltvik

- Det er ikkje slik at nokon kan gå i kyrkjeasyl, og berre dei blir der lenge nok, så får dei opphald. Slik skal det ikkje fungere, og det fungerer heller ikkje slik, seier statssekretær i Justis- og politidepartementet, Pål Lønseth, om skuldingane frå Unicef Norge .

- Må følgje vedtak

Unicef er kritiske til at born blir sende attende til Italia, og skuldar Norge for å bryte barnekonvensjonen på fleire punkt. Konvensjonen skal sikre at born over heile verda får dei nødvendigaste rettane som utdanning og helsehjelp, og det å bli høyrde. Men Lønseth vil ikkje endre norsk praksis. Berre om det kjem inn nye moment i saka kan eit vedtak bli omgjort.

- Då er det best for alle partar at dei følgjer vedtaket, og ikkje set livet sitt på vent ved å sitte i kyrkjeasyl. Dei skal ut når dei har fått vedtaket, og det må dei også halde seg til med omsyn til eigne barn, seier han.

- Italia er versting

Lønseth seier han uttaler seg på generelt grunnlag. Fkadu Thaye er utvist frå landet , men etter 80 dagar på gata i Italia returnerte både han og sonen til . Blir dei pågripne, blir dei sende attende til Italia som er det første landet dei søkte asyl i.

Generalsekretær i Unicef, Kjersti Fløgstad, er kritisk til at styresmaktene sender born tilbake til Italia så lenge landet er rekna som ein versting i korleis dei behandlar asylsøkjarar.

- Må ha viss forståing

Lønseth seier dei heile tida følgjer med på om Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda tek vare på born sine rettar, og seier at det ikkje er aktuelt å slutte med å sende born tilbake til Italia.

- Det er utfordringar knytt til Italia si behandling, og ein skal ha ei viss forståing for at italienske styresmakter finn det krevjande å handtere store tilstrøymingar av asylsøkjarar, seier han og legg til at det per i dag ikkje er noko som tilseier at barnekonvensjonen blir broten.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.