Hopp til innhold

Samarbeid og konfliktløsning

Det er mulig å øve opp ferdigheter i samarbeid. I samarbeidsgrupper dukker det opp konflikter om må løses før de utvikler seg til større samarbeidsproblemer.

Business cooperation

Samarbeidslæring

For at en gruppe skal fungere godt, må gruppemedlemmene arbeide med sosiale ferdigheter eller samarbeidsferdigheter. Trening i samarbeidsferdigheter er lederens ansvar i samarbeid med veileder. Samarbeidsferdigheter i en gruppe kan være følgende:

 • oppmuntre og motivere andre til å bidra
 • uttrykke støtte
 • rose gode ideer
 • bidra med ideer selv

I innlæringen av samarbeidsferdigheter er observasjon og vurdering viktige verktøy.

Observasjon

Observasjon tar sikte på å notere ned og beskrive medlemmenes atferd slik den kommer til uttrykk i gruppen (se Johnson: Samarbeid i skolen, 1998, Namsos, s. 100). Læreren har rolle som observatør, men bruk av elever som observatører kan være effektivt for læring av samarbeidsferdigheter. Under en observasjonsøkt kan en av gruppemedlemmene utnevnes til observatør. Observatørrollen bør gå på omgang.

 1. Bestem deg for hvilke samarbeidsferdigheter du vil observere og gjør det kjent for gruppen.
 2. Lag observasjonsskjema som spesifiserer samarbeidsferdighetene du ønsker å observere.
 3. Observer gruppen og noter på arket hvor ofte hver elev utfører de spesifiserte arbeidsmåtene. Vær også oppmerksom på nonverbale uttrykk, for eksempel smil, peking og øyekontakt.

Observatøren kan trekke seg litt tilbake fra gruppen slik at hun ikke fristes til å delta i den faglige oppgaven.

Vurdering

Etter arbeidet er over gir observatøren tilbakemelding til gruppa. Tilbakemeldingen bør oppmuntre elevene til å prøve seg på ferdighetene på nytt. Den bør være til hjelp og ikke virke truende. Noen regler:

 • La eleven vurdere sin egen mestring av samarbeidsferdighetene først.
 • Fokuser tilbakemelding på personens atferd, ikke på hennes personlighet.
 • Gi beskrivelser, ikke dømme eller gi råd
 • Gi tydelige eksempler, ikke vær generell.
 • Ikke overbelaste mottaker med for mye tilbakemelding
 • La tilbakemeldingen være personlig.

Konfliktområder

Unnasluntring
I mange grupper vil unnasluntring oppleves som et problem. I noen grupper er det en person, i andre grupper er det mange. Unnasluntring kan være et symptom på manglende motivasjon. Det kan også være et symptom på å føle seg utstøtt av andre i gruppa.

Overstyring
I noen grupper opplever enkelte at andre tar over styringen, bestemmer det meste og lammer resten av gruppemedlemmene. De som styrer opplever gjerne at de andre er trege eller at de ikke gjør noen ting. De som føler seg lammet, orker ofte ikke gå i konfrontasjon med den som styrer.

Understyring
I noen grupper tar ikke lederen sin lederfunksjon på alvor. Hun eller han lar det suse og gå, glemmer avtaler, glemmer å informere konsertsjefen og de andre. Gruppemedlemmene blir frustrerte og slike grupper faller fort fra hverandre.

Interessekonflikter
En gruppe skal fatte mange vedtak av mindre eller større betydning. Hvis gruppemedlemmene er svært forskjellige som mennesker, og deres oppfatning av hvordan ting skal gjøres, spriker mye, kan det oppleves slitsomt å få fattet gode vedtak.

Konfliktløsning

Det er ikke noe entydig svar på hva som er den beste konflikthåndteringen. En tommelfingerregel er at det er best å løse konflikten på det laveste nivået. Å løse konflikten på det laveste nivået vil si at de personene som er involvert i konflikten setter ord på konflikten og forhandler seg fram til en løsning.

Hvis konflikten ikke kan løses på laveste nivå, er neste nivå å bruke lederen av gruppa som mekler. Følgende prosedyre kan brukes (Johnson: Samarbeid i skolen, 1998, Namsos, s. 117):

Mekleren forklarer retningslinjene ved å si ”Mekling er frivillig. Min jobb er å hjelpe dere til å finne en løsning på konflikten som dere begge kan akseptere,

Jeg er nøytral. Jeg vil ikke ta parti for noen, eller forsøke å avgjøre hva som er rett eller galt. Jeg vil hjelpe dere å avgjøre hvordan dere kan løse konflikten.
Begge parter vil få anledning til å komme med sitt syn på konflikten – uten å bli forstyrret.”

Så forklarer mekleren at reglene dere må følge er:

 • Være enige om å løse problemet
 • Ikke kalle hverandre
 • ikke forstyrre hverandre
 • være så ærlige dere kan
 • hvis dere blir enige om en løsning må dere stå ved den (gjøre det som dere er blitt enige om å gjøre)
 • alt det som blir sagt under meklingen er konfidensielt

Avtalen som partene kommer fram til, skal skrives og mekler tar vare på den og sjekker partene neste dag for å høre om avtalen holder. Ellers må prosedyren gjentas. Hvis mekler mislykkes med å skape en løsning, kan læreren forsøke seg som mekler. Hvis ikke dette lykkes, må lærer avgjøre konflikten med voldgift, dvs. at lærer fatter en avgjørende og bindende beslutning om hvordan konflikten skal løses.

Et mål for gruppa er at alle ser på hverandre med en grunnleggende respekt og at en anser alle for å ha en grunnleggende menneskelig verdi. Videre er det viktig å jobbe for at alle stoler på hverandre og kan ha tillit til hverandre.