Hopp til innhold

Palestrinastilen

Palestrinastilen er en av søylene innen komposisjonsstudiet. Denne musikken har en unik evne til å hvile i seg selv, og mange betegner den som den perfekte balanse mellom selvstendige stemmer.

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Foto: Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5948042

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca 1525 - 1594) baserte mye av sin musikk på stilen fra den flamske skole og dens imitasjonsteknikk.

Imitasjon

Hver frase med sitt eget melodiske motiv[i] introduseres i én stemme og imiteres så i de øvrige stemmene. I dette eksempelet fra Palestrinas Marcellusmesse (Kyrie) kan man se at det melodiske motivet får forskjellig rytmisk utforming i de forskjellige stemmene, slik vi så i kanonteknikken hos Ockeghem og Josquin.

Stemmeføring

Melodikken er overveiende diatonisk (holder seg til skalaens toner, lite tilfeldige fortegn). Det er mye trinnvis bevegelse, men det kan også forekomme sprang. Disse er ofte tidlig i frasen og blir etterfulgt med trinnvis bevegelse i motsatt retning.

Palestrina Marcellus Kyrie Sprang

Palestrina Marcellus Kyrie Sprang

Harmonikk

Det er polyfonien som skaper harmonikken, men vi merker en tendens til kadenser i dur og moll. Tonaliteten er vag og Kyrie eksempelet starter melodisk med en følelse av G mixolydisk. Men en tidlig introduksjon av f# med tydelig kadens[i] til G-dur styrker durfølelsen.

Palestrina Marcellus messe kyrie harmonikk

Palestrina Marcellus messe kyrie harmonikk

Basstemmen har oftere kvart- og kvintsprang som gir tydeligere kadenser.

Palestrina Marcellus messe Kyrie bassfunksjon

Palestrina Marcellus messe Kyrie bassfunksjon

Dissonanser

Palestrina bruker en god del dissonanser, men disse behandler han på en spesiell måte. Dissonansen er forberedt og videreføres trinnvis ned.

Palestrina Marcellus messe Kyrie dissonans

Palestrina Marcellus messe Kyrie dissonans

Oppgave:

Analyser Sicut Cervus ut fra prinsippene i Palestrinastilen og undersøk i hvilken grad "kartet stemmer med terrenget".