Hopp til innhold

Hva er produksjonsledelse?

Det kan være hensiktsmessig å betrakte produksjon fra to kanter - noen produserer eller noe blir produsert. Produksjonsledelse innebærer å lede produksjonsarbeidet.

Meeting
Foto: https://www.colourbox.com/

Innen musikk er det nærliggende å tenke seg at produktet er musikken, altså den lyden som blir produsert. I musikkfaget brukes vanligvis begrepene komponere, arrangere, improvisere osv. for å beskrive de handlingene som det er knyttet beslutninger til før selve lyden frembringes, mens man gjerne snakker om musikerens spill/musisering når man beskriver handlingene som frembringer lyden. I faget musikk knyttes begrepet "å produsere" vanligvis til handlinger som er tilknyttet prosessen der man sørger for at det blir laget musikk og at den leveres til noen som lytter. Produksjonsprosessen kan dermed knyttes til produkter som konserter av ulike slag og distribusjon av lyd via andre medier.

Produktets karakter avgjør hvilke elementer som må være med i produksjonsprosessen. En enkelt konsert som styret for et korps arrangerer med korpset innebærer andre beslutnings- og handlingsområder enn de som er knyttet til produksjonen av en konsert som skal sendes ut på 200 skoleforestillinger for barneskoleelever. Et plateselskap som ønsker å lage og selge en CD må forholde seg til sider ved sin produksjonsvirksomhet som er annerledes enn den en riksdekkende radiostasjon må forholde seg til.

Alle produksjoner kan betraktes som et prosjekt . En vanlig måte å beskrive prosjekter på, er følgende: ide → plan → gjennomføring → evaluering. Evalueringen skal bidra til at nye produksjoner kvalitetssikres på grunnlag av erfaringene. Evalueringen danner gjerne grunnlag for nye ideer og dermed nye produksjoner.

Produksjoner foregår gjerne som samarbeid mellom en rekke aktører, og musikkproduksjoner innebærer som regel et samspill mellom ulike kunstneriske aktører og deltagere med økonomiske, administrative eller tekniske ansvarsområder. Dette innebærer at ledelse og samarbeid er viktige ferdigheter for de som skal lede en produksjonsprosess. En konsertarrangør uten noen form for musikalsk kompetanse fungerer som regel dårlig, og en konsertarrangør uten økonomisk styring vil raskt få store problemer.

Det er mange måter å fordele arbeidsoppgaver på i et team som skal lede en produksjon. Oppgavefordelingen kan gjerne knyttes til ulike stillingsbetegnelser eller ansvarsområder:

For at disse skal kunne gjøre en god jobb, må de også vite litt om den som produserer det klingende produktet som inngår i produksjonen; musikeren.